nieuws

Voorbeeldpo toont gunstige kosten/baten-analyse Gezonder werken in bouw loont de moeite

bouwbreed

Gezond werken loont. Het levert niet alleen minder verzuim op, maar ook netto vele harde guldens. Dat zei staatssecretaris Linschoten bij een conferentie over dit onderwerp in Den Haag. Hij kon dat met stelligheid zeggen omdat het verslag van een viertal voorbeeldpoen – waaronder er een in de bouwnijverheid – dat zonneklaar aantoont.

De ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid lieten de Universiteiten in Utrecht en Maastricht alsmede TNO een viertal voorbeeldpoen uitvoeren om te ke nagaan wat voor soorten knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in bedrijven konden worden geconstateerd en welke oplossingen mogelijk zouden zijn.

Gedurende de jaren 1992-1995 is, zo blijkt uit de hieruit ontstane handleiding, werd ook de bouw aangedaan en wel bij Nelissen van Egteren Bouw Zuid B.V. Heerlen.

Stap voor stap

Die handleiding geeft een voorbeeld van een stappenplan, volgens welke de risico’s ke worden geinventariseerd, knelpunten worden bepaald en prioriteiten ke worden gesteld. Voor het bouwbedrijf bleek te gelden dat stresssituaties vooral op het kantoor voorkomen, terwijl op de bouwplaatsen de fysieke belasting het grootste knelpunt bleek te zijn.

Fysieke belasting

De vele klachten over de lichamelijke belasting bleken beduidend groter in aantal dan in vergelijkbare bedrijven.

Een stuurgroep bepaalde daarop de vijf zwaarste knelpunten die de fysieke belasting veroorzaakten. Dat bleken het storten en afwerken van beton, het handmatig tillen, dragen en sjouwen van materiaal, het maken van bekistingssystemen in diepe smalle putten, het werken in de modder of andere slechte fysieke omstandigheden en het afhangen van zware deuren.

In samenwerking met de stichting Arbouw werd daarop actie ondernomen. Onder meer werden trilnaalden lichter gemaakt en handvatten van trilnaalden en -balken geisoleerd, plastificeerders toegepast voor een lichtere verwerking van betonmortel, bij het storten van vloeren planken op het wapeningsnet gelegd en steigers op een zodanige hoogte gebracht dat storten van beton in bijvoorbeeld een tunnelbekisting zonder rugbelasting kon plaatsvinden.

Ook werd bouwplaatspersoneel geleerd hoe zware voorwerpen het best konden worden opgetild en vervoerd.

Forse winst

De kosten van de bijeenkomsten met kaderleden en bouwplaatsmedewerkers, de trainingen verzuimmeldingen en werkoverleg en stressmanagement beliepen in twee jaar f. 104.365. De totale opbrengst van de verschillende uitgevoerde maatregelen bedroegen in diezelfde periode – f. 249.580.

De grootste winst lag in de reductie van verzuimde dagen door het bouwplaatspersoneel. Dat bleken er 780 in het eerste jaar van het po te zijn en 825 in het tweede jaar op een personeelsbestand van 130 mensen. De winst aan dagen bij het middenkader bedroeg respectievelijk 108 en 160 dagen bij 24 personeelsleden.

“Uit de analyse wordt duidelijk dat elke geinvesteerde gulden binnen twee jaar een rijksdaalder oplevert”, aldus Linschoten. “Door het nog niet van kracht zijn van de volledige loondoorbetaling bij ziekte hield het bedrijf hier maar de helft van over. Maar ook dan nog blijft er een rendement over dat op de normale bedrijfsvoering in de bouw zelden wordt gehaald.”

Handleiding

De staatssecretaris wees er nog op dat het hier alleen nog maar de daling van het ziekteverzuim betreft. Baten door gestegen produktiviteit en motivatie en eventuele kwaliteitsverbetering van deze poen zijn niet gevolgd.

De voorbeeldpoen werden mogelijk gemaakt door subsidies van de arbeidsongeschiktheidsfondsen. Maar nu deze daarmee zijn gestopt, zetten de betrokken bedrijven de poen op eigen kracht voort.

De handleiding ‘Gezonder werken, minder verzuim’ kan worden betrokken bij het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden in Amsterdam.

Reageer op dit artikel