nieuws

Uitvoerdersorganisatie SV wapent zich tegen concurrentie Bezuiniging SFB kost 400 arbeidsplaatsen

bouwbreed

De uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekeringen (UOSV) van de SFB Groep gaat 400 arbeidsplaatsen schrappen. Volgens directeur H. Scheerder is deze maatregel noodzakelijk om een kostenreductie van 10 tot 15% te ke bereiken. De hele operatie, waarmee de Ondernemingsraad al akkoord is gegaan, duurt tot eind 1997.

Sinds de scheiding tussen de publieke taakstelling en de commerciele activiteiten is men bij het SFB bezig te kijken naar efficiency en effectiviteit. Eerder gingen er bij de UOSV al 300 mensen uit als gevolg van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim, die de verantwoordelijkheid voor betaling van loon tijdens de eerste twee tot zes weken bij de werkgevers legde.

Het nu voorziene verlies van 400 arbeidsplaatsen – Scheerder zelf spreekt van 400 full time equivalents – is voor 100 mensen het directe gevolg van een verdere privatisering van de Ziektewet.

Ook ontslagen

Verlies van de 300 overige arbeidsplaatsen is een gevolg van een opgezet plan tot kostenreductie. Omdat de ‘produkt-specificatie’ veelal in Den Haag wordt gemaakt, moet de reductie vooral gevonden worden in de kosten van arbeid en dus in het afvloeien van personeel. Dat zal niet alleen op het hoofdkantoor in Amsterdam het geval zijn, maar ook merkbaar worden op de verschillende regiokantoren.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan twee andere ‘K-plannen’: die voor kwaliteit en voor klantenbinding. Tegen eind 1997 moet het plan in zijn geheel zijn uitgevoerd.

Concurrentie

Voor een deel zal natuurlijk verloop een antwoord op die reductie ke zijn, maar Scheerder sluit gedwongen ontslagen niet uit. De Ondernemingsraad is daar, gezien het opgestelde Sociale Plan, al mee akkoord gegaan.

Een reductie van de kosten met 10 tot 15% is volgens Scheerder absoluut onontkoombaar om de concurrentie met andere uitvoeringsorganisaties te ke aangaan.

Zoals bekend zullen de bedrijfsverenigingen worden opgeheven en worden samengevoegd tot een zestal sectorinstituten. Elk van de bv’s wordt verplicht om voor 1998 offertes aan te vragen bij uitvoeringsorganisaties sociale verzekeringen tegen welke kosten men de publieke verzekeringen wenst uit te voeren.

Begin april hebben tot grote opluchting van de UOSV SFB de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid een contract voor vier jaar afgesloten, gevolgd door het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid, dat een zes jaar durend contract ondertekende bij een van de commerciele poten van het SFB.

Scheerder hoopt nog meer aanverwante sectoren, zoals de metaalnijverheid, over de streep te ke trekken. Voor de uitvoering van de sociale verzekeringen is men nu al niet de duurste, maar nu er voor het eerst concurrentie mogelijk gaat worden is een verdere terugdringing van kosten noodzakelijk.

Voor een deel wordt dit bereikt door te gaan werken met een plattere organisatie, waardoor het aantal managementfuncties wordt ingekrompen, een herindeling van afdelingen en natuurlijk verloop. Daar waar functies absoluut bezet moeten blijven, zal met tijdelijk personeel worden gewerkt.

K-plannen

Tegelijkertijd wordt uitvoering gegeven aan twee andere plannen n.l. die tot kwaliteitsverbetering en die tot klantenbinding. Een extern bureau heeft daartoe plannen op gesteld, waarmee de werknemers nu – en straks de werknemers die de resterende 1100 arbeidsplaatsen zullen bezetten – aan het werk zullen gaan. Dit plan voorziet in zaken als correcte afhandeling van telefoongesprekken, het begrijpelijk schrijven van brieven en over het algemeen een goede snelheid van werken.

Het personeel is via een groot aantal gehouden sessies op de hoogte gebracht van de inhoud en noodzakelijkheid van de plannen, voor de uitvoering waarvan men denkt ruim anderhalf jaar nodig te zullen hebben.

Reageer op dit artikel