nieuws

‘Rijk hoeft NWR- oproep niet te honoreren’

bouwbreed Premium

“Corporaties zijn blijkbaar vergeten dat zij met de bruteringsoperatie een smak geld hebben gekregen. En als ik dan Van Velzen van de NWR begin deze week hoor roepen dat het rijk bij moet dragen om de benodigde f. 60 miljard voor sloop en nieuwbouw op tafel te brengen, dan denk ik: het rijk moet helemaal niets. Het rijk staat hierbij terecht op een afstand.”

Aldus het VVD Tweede Kamerlid ir. P.H. Hofstra gisteren op de BouwRAI ’96. Volgens het VVD-kamerlid is de aanpak van de na-oorlogse wijken in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor corporaties en gemeenten. “Het rijk behoort zich daarbij op een afstand op te stellen. Ondanks die houding gaat er terecht nog een hoop geld om. Denk maar aan de jaarlijkse f. 2,5 miljard aan individuele huursubsidie en de f. 1,5 miljard voor de stadsvernieuwing. Dat laatste is eindig dus dan blijft op termijn alleen de IHS terecht over.”

In de visie van Hofstra moet het daar dan wel bij blijven. Met de bruteringsoperatie heeft, aldus de VVD’er het rijk f. 12 miljard ‘laten zitten’. “In ruil daarvoor hebben we gesteld dat een huurverhoging van minimaal 3,8 procent per jaar moet worden doorgevoerd. Daarmee zouden de corporaties het ke en moeten doen. Ik vind die verhoging ook wel hoog maar dat is wel wat we hebben afgesproken. Door nu de verzoeken van corporaties en deze week de oproep van NWR-directeur Van Velzen om bij te dragen aan de investeringsopgave die de corporaties hebben, dreigt iedereen die afspraak te vergeten.”

Fijntjes

Het Tweede Kamerlid sprak gisteren in Amsterdam op een bijeenkomst over ‘Sloop en nieuwbouw in de na-oorlogse wijken’. Het symposium was door het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting op touw gezet. Volgens Hofstra is de dreigende getto-vorming in de na-oorlogse wijken niet zo zeer een volkshuisvestelijk als wel een sociaal-economisch probleem. Wel wees hij fijntjes op het in het verleden door de gemeente gevoerde volkshuisvestingsbeleid waarbij mensen met midden- en hogere inkomens ‘succesvol’ de stad zijn uitgejaagd. “En in die gemeentebesturen zaten ook PvdA-wethouders die nu roepen dat het verkeerd gaat.”

De VVD’er zegt mordicus tegen een gedwongen spreidingsbeleid te zijn als het gaat om het tegengaan van segregatie. Hoewel ook tegenstander van armoede of teveel eenzijdige wijken hield Hofstra zijn gehoor wel voor dat San Fransisco een Chinatown heeft wat iedereen accepteert: “Het is niet erg om verschillen te hebben. En je moet accepteren dat mensen elkaar opzoeken en bij elkaar willen wonen.” Door verstandig complexen aan zittende bewoners te verkopen kan in de zienswijze van Hofstra de leefbaarheid in veel wijken worden verbeterd.

Sloop

Ir. A. Vos stedebouwkundig ontwerper en werkzaam bij de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam noemde de na-oorlogse wijken vlees noch vis. Zij buigt zich momenteel over de Amsterdamse westelijke tuinsteden die volgens haar geen echte stadswijken maar ook geen suburb’s zijn. Door middel van voorzichtige verdichting ke, aldus Vos, deze wijken worden opgewaardeerd.

“Dan moeten de nieuwe woningen niet zomaar op de plaats van het groen worden neergezet, maar op strategische plekken.” Een voorbeeld van strategische verdichting is volgens haar woningen neerzetten langs wegenstructuur die vaak “overgedemensioneerd zijn. De aanpak die ik voorsta noem ik de parkstadstrategie. Het toch al overmatige groen wat de na-oorlogse wijken nu eenmaal kenmerkt kan zelfs hier en daar worden versterkt. Maar verdichting mag geen doel op zich zijn. Net zo min als sloop.”

Sloop van complexen sluit de stedebouwkundige echter niet uit. “Om ruimte te creeren en om meer aanbod in de toch eenzijdige woningaanbod te realiseren, wordt sloop steeds noodzakelijker.”

Reageer op dit artikel