nieuws

Kusterosie

bouwbreed Premium

eilanden op

sommige

plaatsen groot

Rijkswaterstaat Noord-Nederland maakt zich zorgen om de snelle kustafslag op Ameland en Terschelling. De zee sloeg in de afgelopen tien jaar op sommige plaatsen 120 meter van de kust af. Meer zandsuppleties zijn noodzakelijk om de erosie op aanvaardbaar peil te houden.

De nieuwste gegevens met betrekking tot de kustafslag komen naar voren in een rapport dat is gemaakt door het Rijksinstituut voor Kust en Zee. Het instituut heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar kustafslag op beide Waddeneilanden. De mate waarin de kust is afgeslagen varieert van 10 tot 120 meter.

De door het rijk vastgestelde minimale gemiddelde basiskustlijn wordt op sommige plaatsen al overschreden. De meeste erosie komt voor op Ameland. Omdat de duinen niet worden bedreigd, is geen sprake van een gevaarlijke situatie.

In afwachting van een advies van minister Jorritsma, die het rapport ook heeft gekregen, beperkt Rijkswaterstaat zich dit jaar waarschijnlijk tot de geplande 1,5 miljoen kubieke meter zandsuppletie. Daarna wordt bekeken of, en zo ja welke, maatregelen noodzakelijk zijn.

Reageer op dit artikel