nieuws

Gemeente Maasbracht tegen baggerstort Molengreend

bouwbreed Premium

De gemeente Maasbracht wijst de mer voor een baggerspeciedeponie in de Molengreend af. De studie zou onvolledig en onzorgvuldig zijn. De gemeente doet een dringend beroep op Provinciale Staten om af te zien van aanwijzing van de Molengreend als bergplaats.

Gedeputeerde Staten van Limburg stelden eerder een ontwerp-besluit vast ter voorbereiding op de locatiekeuze van Provinciale Staten.

Maasbracht verwierp bij raadsbesluit al in 1991 de aanleg van een baggerstort in de Molengreend.

Volgens Maasbracht gaat devoorgerekende hoeveelheid te storten bagger teveel uit van verwachtingen en aannames. Het staat niet vast dat op het land ruim 4,7 en in het water zo’n 5,7 miljoen kubieke meter slib moet worden geborgen. De massa neemt aanzienlijk af wanneer er bijvoorbeeld niet in de Maasplassen wordt gebaggerd. De landberging neemt dan met zo’n 1,9 en de waterberging met ruim 2,3 miljoen kubieke meter af.

Van het totale aanbod aan baggerspecie valt ongeveer 62.000 kubieke meter onder de categorie gevaarlijk afval en overschrijdt de normen uit het Besluit aanwijzing gevaarlijk afval. De mer gaat niet in op de mogelijkheid van alternatieve (grootschalige) bergingen aan de andere kant van de (provincie)grens. Voorts is niet aangetoond dat in bestaande depots kan worden gestort. Daarbij doorkruist de aanleg van een slibstort in de Molengreend het eigen provinciale beleid en dat van het rijk.

Onjuist

De gemeente noemt de selectie van de droge locaties weinig duidelijk. Onjuist noemt Maasbracht het besluit de aanvankelijke locatie Asseltse Plassen af te wijzen omdat in dit gebied een bungalowpark tot stand zou komen en omdat de uitvoering voorafgaande baggerwerken noodzakelijk maakt. Het recreatiepo ligt evenwel in het stroomvoerend winterbed van de Maas en mag om die reden niet worden gebouwd. Daarbij moet volgens Maasbracht voor elke waterberging worden gebaggerd. Om die redenen staat niets een nieuwe opname van de Asseltse Plassen op de lijst meer in de weg.

Ondergeschikte rol

‘Het milieu’ speelde in het besluit van GS volgens de gemeente een ondergeschikte rol. De aandacht ging vooral uit naar de kosten. In de berekeningen zou het dagelijkse bestuur van Limburg voorbij zijn gegaan aan de kapitaalvernietiging die aanleg van Molengreend veroorzaakt. De vroegere grindplas is met inzet van vele miljoenen veranderd in een recreatiegebied.

Reageer op dit artikel