nieuws

‘Woningbezit WBL moet in Limburgse handen blijven’

bouwbreed

Het woningbezit van de in financiele moeilijkheden verkerende Stichting Woningbeheer Limburg uit Geleen mag niet worden verkocht aan corporaties van buiten de regio. Ook mogen er geen beslissingen met betrekking tot de sanering van WBL worden genomen, die niet meer zijn terug te draaien.

Die waarschuwing hebben de Kamerleden Van Rey (VVD) en Duivesteijn (PvdA) laten horen in een brief aan staatssecretaris Tommel.

Onder de aanhef “Beste Dick” wijzen Van Rey en Duivesteijn de bewindsman op opgepikte signalen dat het woningbezit van WBL – op instigatie van crisismanager drs. B.G.A. Kempen – zou worden overgenomen door een “landelijk toegelaten instelling. Met name wordt genoemd ‘Woonzorg Nederland’. Deze corporatie is vrij recent ontstaan uit een fusie van de Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden en de Humanistische Bouwstichting Bejaardenhuisvesting. Woonzorg heeft een bezit van 40.000 woningen, verspreid over een groot aantal gemeenten.

Een overname van het WBL-bezit door de grootste woningcorporatie van het land wijzen Van Reij en Duivesteijn echter resoluut van de hand. Zij willen dat wordt onderhandeld met in de regio gevestigde en werkzame corporaties, en wijzen Tommel erop dat hij, blijkens een brief van 8 december 1995 aan de Tweede Kamer, ook zelf voorstander is van een regionale oplossing.

“Naar onze overtuiging zijn er binnen de provincie Limburg voldoende mogelijkheden om tot een samenwerkingsverband met sociale verhuurders te komen”, zo schrijven Van Rey en Duivesteijn.

Zij wijzen er Tommel ook op “dat een definitieve keuze volgens ons pas dient plaats te vinden nadat de parlementaire commissie WBL aan de Tweede Kamer heeft gerapporteerd. Dus geen ‘onomkeerbare beslissingen’.”

Brug te ver

In een toelichting op “het tamelijk onschuldige briefje” stelt Duivesteijn dat de door Kempen voorgestelde oplossing een brug te ver is. “Tommel heeft Kempen gevraagd een aantal scenario’s uit te werken, maar wat ons betreft mag dit scenario niet worden uitgewerkt. Als je dat toestaat, maak je van de sociale verhuurders commerciele verhuurbedrijven die her en der pandjes en armlastige corporaties opkopen. En wat is dan nog het verschil met beleggers?”

Volgens het PvdA-Kamerlid werkt Kempen bij de redding van WBL volgens een eigen agenda, die ertoe moet leiden dat corporaties toestemming krijgen landelijk te opereren. Dat leidt tot onwenselijke schaalvergroting, aldus Duivesteijn. “Wij zijn tegen megacorporaties.”

Duivesteijn is voorstander van sanering van WBL via het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. “Daar is die club immers voor opgericht.”

Ondertussen gaat het parlementair onderzoek naar de oorzaak van de ondergang van WBL gewoon door, zo bleek uit een toelichting door commissievoorzitter Hofstra (VVD). Inmiddels is de tijd van literatuurstudie en voorbereidende gesprekken afgerond, en ke de hoorzittingen beginnen. In totaal worden 24 kopstukken uit de landelijke en regionale volkshuisvestingswereld uitgenodigd te verschijnen. Daaronder zijn CDA-fractievoorzitter en oud-staatssecretaris Heerma, staatssecretaris Tommel, directeur-generaal Kokhuis, en NCIV-directeur Aquina. Kamerlid Van Rey zal, als parlementarier die van meet af aan bij de kwestie is betrokken, eveneens worden gehoord.

De verhoren vinden achter gesloten deuren plaats. Op 21 mei van dit jaar wordt het eindrapport gepresenteerd.

Reageer op dit artikel