nieuws

Provincie blijft bij stadsregionaal plan Eindhoven

bouwbreed Premium

Ondanks de ingediende bezwaren hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het Stadsregionaal Uitwerkingsplan Eindhoven/ Helmond goedgekeurd. Het plan wijst onder meer de locaties aan voor de bouw van 30.000 woningen in de periode tot 2005. De gemeente Eindhoven, maar ook Grootels Bouwmaatschappij tekenden bezwaar tegen de plannen aan.

In het uitwerkingsplan, dat in feite een afgeleide is van het streekplan, zijn drie grote woningbouwlocaties aangewezen: Meerhoven, Best-West en Brandevoort. Verder worden er mogelijkheden voor nieuwe en bestaande bedrijventerreinen aangewezen. Het gaat hier om Welschap, de Rijtacker, bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant, Brandevoort en Dommelen-Zuid. Tot slot omschrijft het plan een aantal gebieden die gevrijwaard moeten blijven van verstedelijking.

In een bezwaarschrift hierop pleitten Burgemeester en Wethouders van Eindhoven voor een extra woningbouwlocatie: Nuenen-West (2000 woningen). Volgens de bestuurders van de Lichtstad zijn er in het uitwerkingsplan namelijk onvoldoende woningbouwlocaties aangewezen om aan de taakstelling in deze periode te voldoen. GS zijn echter van mening dat de in het uitwerkinsplan aangegeven locaties ruim voldoende zijn; zo ruim dat zelfs eventuele tegenvallers op te vangen zijn. Verder benadrukken GS in hun antwoord dat de de woningbouwcapaciteit van de gehele stadsregio in aanmerking moet worden genomen.

Volgens een woordvoerder van de provincie is de inzet van het verschil in inzicht tussen de twee overheden de kwaliteit van de neer te zetten woningbouw. “Wanneer je op de aangewezen locaties bereid bent ook hoogbouw neer te zetten, is er voldoende ruimte. De gemeente Eindhoven heeft echter andere kwaliteitseisen. Om die reden wil ze Nuenen-West ook ontwikkelen. Maar wij vinden dat naar de gehele regio moet worden gekeken. Zo biedt Brandevoort (tussen Helmond en Mierlo) voldoende mogelijkheden voor woningbouw.”

Grondaankoop

Tegen het volbouwen van Brandevoort heeft de Brabantse Milieufederatie echter bezwaar aangetekend. Zij wil deze locatie beperken tot het gebied ten zuiden van de spoorlijn Eindhoven/Helmond. Ook dit wordt door GS afgewezen omdat het noordelijk deel van groot belang is ‘vanwege de relatie met de verstedelijkingsas Eindhoven/Helmond’.

Bouwmaatschappij Grootel uit Eindhoven heeft eveneens bezwaar aangetekend tegen het uitwerkinsgplan van de provincie. Het bedrijf heeft, ten oosten van de gemeente Aalst, grond aangekocht in een gebied, dat volgens het plan onderdeel gaat uitmaken van de ‘groene hoofdstructuur’. Van bouwen zal in dit gebied dus geen sprake zijn.

GS hebben nog geen beslissing genomen over of er in het aan te leggen woongebied Meerhoven een waterplas zal komen. De gemeente moet dit nog verder uitwerken en daarbij aandacht aan de hydrologische consequenties moeten besteden. In de regio is volgens het provinciebestuur wel duidelijk behoefte aan een zandwinlocatie, waarvoor de waterplas eventueel zou ke dienen.

Verder beschouwen GS Eindhoven Airport als een gegeven. Het meewerken aan nieuwe burgerluchtvaart-activiteiten, anders dan voortvloeiend uit de effectenstudie Eindhoven Airport, is voor de provincie niet aan de orde.

Reageer op dit artikel