nieuws

Milieubelasting staal niet eenduidig vast te stellen

bouwbreed

Vaststellen van milieubelasting van stalen bouwdelen is nog niet eenduidig mogelijk. Alle beschikbare methoden hebben de nodige beperkingen. Opstellen van een levenscyclus analyse (lca) op bouwproduktniveau biedt de beste perspectieven.

Dat valt op te maken uit het ‘Milieudossier Stalen Bouwprodukten’, uitgebracht door het Staalbouw Instituut uit Rotterdam. Met het ‘dossier’ wordt de bouwpraktijk voorzien van informatie over de gevolgen voor het milieu bij het gebruik van stalen bouwprodukten.

De levenscyclus-analyse voor bouwprodukten heeft de voorkeur boven de voorkeurs- of scoremethoden van bijvoorbeeld de Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Dit onder meer omdat met deze methoden het niet mogelijk is de aanpasbaarheid van een constructieconcept in rekening te brengen. Ook ke de gevolgen niet meegenomen van het scheiden van functies waardoor bouwdelen afzonderlijk zijn te vervangen. In de scoremethode wordt bovendien niet onderkend dat de energiebehoefte voor elk halffabrikaat anders is. Voor de produktie van balken is minder energie nodig dan voor dunne plaat.

In het Milieudossier worden cijfers voor de energiebehoefte gegeven die aanzienlijk lager zijn dan die welke door veel milieu-adviesbureaus worden gehanteerd. In het dossier worden cijfers gehanteerd van de huidige produktiemethoden. De energie die nodig is voor de produktie van stalen halffabrikaten is de laatste dertig jaar met 40% afgenomen.

Belangrijk aspect in de lca’s voor stalen bouwprodukten is onder meer de herbruikbaarheid van stalen bouwprodukten. Gebruik van staal kan de hoeveelheid sloopafval drastisch beperken. Het scheiden van drager en inbouw, gebruikelijk bij de staalbouw, biedt veel mogelijkheden. Bij zo’n aanpak ke bouwdelen daar worden toegepast waar ze een specifieke functie optimaal ke vervullen.

Volledig

In de lca’s voor bouwprodukten komt ook tot uitdrukking dat dit materiaal voor 100% kan worden gerecycled.

Al in 1990 werd 90% van het in de bouw vrijkomende staal hergebruikt of herverwerkt. De hoeveelheid staal die in de kringloop aanwezig is, is niet voldoende voor de huidige vraag. Daarom wordt nog steeds ijzererts gedolven. De aangetoonde ijzervoorraden zijn naar de huidige inzichten ruim voldoende om tot ver in de volgende eeuw aan de vraag te voldoen.

Reageer op dit artikel