nieuws

‘Kort bestek’ wordt steeds langer

bouwbreed

Hoe omvangrijk het bouwrecht in de laatste tijd is geworden blijkt misschien wel het beste uit de titel van het belangrijkste boekwerk over dit functionele onderdeel van ons recht. Het “korte bestek”, waarbinnen het wordt beschreven besloeg in 1990 al bijna 400 bladzijden, die in de tweede druk van 1992 nog met 10 % uitgroeiden.

Dat het in de eerste plaats voor juridische en technische studenten bedoelde boek in een behoefte voorziet, blijkt wel duidelijk uit het feit dat die tweede druk al weer helemaal uitverkocht was. Dat feit en de ontwikkelingen, die zich in de afgelopen vier jaren hebben voorgedaan, waren aanleiding voor het verschijnen van de derde druk. Die beslaat al bijna 500 bladzijden, zodat de titel van het boek “Bouwrecht in kort bestek” heel betrekkelijk moet worden opgevat.

Nu “Cremers Bouwrecht” van Zonderland steeds meer veroudert omdat er sinds augustus ’78 geen supplementen meer op verschijnen en de “Hoofdstukken Bouwrecht” van van Wijngaarden maar een beperkt gedeelte van het gehele bouwrecht beslaan, is dit “Bouwrecht in kort bestek” zonder twijfel het meest geschikte voor het universitaire onderwijs. Maar ook voor hen, die in de praktijk met dit specifieke onderdeel van ons recht te maken hebben is het een onmisbaar naslagwerk.

Anders dan de beide andere handboeken over het bouwrecht is dit boek ook niet door slechts een auteur geschreven. Het onderwerp is ook dermate uitgebreid geworden, dat er meer gespecialiseerde beoefenaren van het bouwrecht nodig waren om zo iets tot stand te brengen.

Bij elke volgende druk zien we dan ook nieuwe schrijvers van onderdelen in de inhoudsopgave verschijnen; in deze druk komen alle vier de redacteuren van het maandblad Bouwrecht aan het woord. Zo bespreekt Makkinga het mededingingsrecht en de geschillenbeslechting in de bouw door een bindend advies, onderwerpen die in de tweede druk nog door zijn collega Van Werven werden behandeld.

Onze grootste interesse gaat uiteraard uit naar dat deel van het bouwrecht, dat daarvan van oudsher deel uitmaakt; de aannemingsovereenkomst; daarnaast ook naar de architectenovereenkomst, die zo nauw met de eerste verbonden is. Beide overeenkomsten worden behandeld in het hoofdstuk Bouwcontracten, dat overigens niet meer dan een vierde gedeelte van het boek beslaat. Ook in het hoofdstuk Bouwrechtspraak en met name in de paragraaf over Arbitrage in de bouw komt het voor de bouwwereld meest direct van belang zijnde gedeelte van dit boek aan de orde. Hoe gering de rol van de gewone rechter in dit verband is, blijkt wel uit het feit dat aan de rechtspraak van de burgerlijke rechter niet meer dan een bladzijde gewijd wordt.

Het zal waarschijnlijk niet al te lang meer duren voordat de vierde druk van dit boek verschijnt. De parlementaire behandeling van het nog resterende deel van het nieuwe burgerlijk wetboek, waaraan overigens ook hier al de nodige aandacht wordt besteed, zal naar verwachting nog dit jaar afgerond worden, zodat het resultaat daarvan zo snel mogelijk in dit belangrijke boekwerk opgenomen dient te worden.

De derde druk van “Bouwrecht in kort bestek”, onder reactie van prof. De Haan, mr Van Voorst van Beest, ir. Bregman en mr. Langendoen, is uitgegeven door Kluwer te Deventer. De prijs bedraagt f. 99 (ISBN 90-268-2277-4).

Reageer op dit artikel