nieuws

Heerenveen wil niet opdraaien voor kosten vochtoverlast

bouwbreed Premium

De oorzaak van de vochtoverlast in de Heerenveense woonwijk De Greiden is de slechte doorlaatbaarheid van de grond. Dit blijkt uit een onderzoek dat Heidemij in opdracht van de gemeente Heerenveen uitvoerde. De gemeente wijst de verantwoordelijkheid echter van de hand.

De kosten van de vochtproblemen zijn voor rekening van de grondeigenaren, zo redeneert Heerenveen.

Woonwijk De Greiden (ruim 1600 woningen) dateert uit de jaren zestig. Veel mensen wilden toen snel een goedkope woning. De nieuwbouw vond in die tijd veelal plaats op bouwrijp gemaakte landbouwgronden. Uit kostenoverwegingen werden destijds alleen de meest noodzakelijke maatregelen genomen tegen de waterhuishouding; het bouwterrein ligt ongeveer 1.50 meter boven vijverpeil. Aan de landelijk geldende normen is wel voldaan.

De overlast van de bewoners van De Greiden richt zich vooral op natte plekken in tuinen en plantsoenen, vochtige kruipruimtes en het feit dat het vocht de woningen eenvoudig binnendringt. Volgens Heidemij moet de oorzaak hiervan gezocht worden in de te diepe ligging van de kruipruimtes.

Om het vocht terug te dringen zijn volgens de gemeente een aantal oplossingen aan te dragen: drainage, verbeterde oppervlakte afstroming of peilverlaging. De gemeente Heerenveen adviseert de bewoners om het probleem te lijf te gaan middels bouwtechnische ingrepen (lucht- en vochtdicht maken van de kruipruimtes) en een juiste inrichting van de tuin, zoals de aanleg van greppels en sloten en een afvloeiing van het water die van het huis af loopt.

Volgens de gemeente zijn bouwtechnische maatregelen aanzienlijk goedkoper dan de aanleg van een dure drainage waarvan de werking in vele gevallen twijfelachtig is. Uit gemeentelijke berekeningen blijkt dat de bouwkundig oplossing op ongeveer f. 500 per woning komt terwijl de kosten van drainage zijn begroot op f. 3000 per woning.

Reageer op dit artikel