nieuws

Bouwbond FNV: Teken geen arbeidsreglement

bouwbreed

Op bouwobjecten, bij bondsbijeenkomsten en via kantoren in de regio gaat de bouwbond-FNV bouwvakkers informeren over de gevolgen van de wijziging van de Ziektewet. Een pamflet waarschuwt hen niet akkoord te gaan met verlaging van de uitbetaling bij ziekte. Ook wordt geadviseerd geen arbeidsreglement te tekenen zonder de vakbond te hebben geraadpleegd.

Werkgevers zijn na 1 maart verplicht bij ziekte van hun werknemers tenminste 70% van het loon uit te betalen. Tevens geldt dat het loon minimaal het voor betrokkenen geldende minimumloon moet zijn, aldus het pamflet.

“De aanvullingsregelingen in de cao’s verplichten werkgevers het loon aan te vullen tot 100 procent van het laatst verdiende loon. Feitelijk is de hoogte van het inkomen tijdens ziekte dus niet veranderd.”

De bouwvakarbeiders moeten er op letten dat na 1 maart geen ZW-premie meer op loon of uitkering mag worden geheven.

Ten aanzien van controle en begeleiding bij ziekte wordt gesteld dat de werkgever schriftelijk regels kan vaststellen, waarover werknemers moeten worden geraadpleegd en waarop de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft.

Zo’n reglement kan alleen regels bevatten die een redelijk doel dienen, aldus de bond. Dat doel kan zijn vast te stellen dat de werknemer ziek is en dat de werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft. De werknemer kan volstaan met een ziekmelding en hoeft geen informatie over de aard van de ziekte te geven.

Niet akkoord gaan

“Ga nooit akkoord met bedrijfsregelingen, zoals een arbeidsreglement of andere aanvullende afspraken en/of extra premiebetalingen en/of extra wachtdagen zonder de vakbond te hebben geraadpleegd”, zo waarschuwt de bond.

Een werkgever kan het ziekterisico herverzekeren. En omdat verzekeringsmaatschappijen de eerste zes maanden na inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving geen voorwaarden stellen aan de werkgever die een collectieve verzekering afsluit, kan aan een werknemer niet worden gevraagd een gezondheidsverklaring te overleggen of te ondertekenen.

Zoals de Ziektewet al voorschreef kan een werkgever passend werk aanbieden aan een zieke die daartoe in staat is. Alleen een arts kan beoordelen of die arbeid kan worden verricht.

“Wordt tijdelijk passende arbeid bij een andere werkgever aangeboden, dan moet de bedrijfsvereniging daarvoor toestemming verlenen”, aldus de mededelingen van de bouwbond-FNV.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels