nieuws

‘Regels overheid schaden het milieu’

bouwbreed Premium

“U handelt weliswaar in de geest van de wet maar om formele redenen en bestaande bestuurlijke voorschriften mag deze procedure niet gevolgd worden.” Dat liet een ambtenaar van de provincie Noord-Brabant de directie van Chemetall uit Oss weten. Het bedrijf haalde bij de afnemers lijmafval op om dat in de Duitse hoofdvestiging te verwerken. De onderneming meent dat de overheid met het strak hanteren van voorschriften het milieu in hoge mate schaadt.

Chemetall zamelt al enkele jaren Europawijd resten kit voor dubbelglas in. De gemeente Oss stond deze vergunningplichtige activiteit aanvankelijk toe. Later besloot het plaatselijke bestuur dat niet de gemeente maar de provincie hiervoor een vergunning moest afgeven. Volgens de directie legde ‘Den Bosch’ de regels zodanig uit dat de inzameling het bedrijf in een afvalverwerker veranderde. Als gevolg daarvan diende Chemetall enkele ingrijpende maatregelen uit te voeren. Inzameling en verzending van kitafval vormt evenwel een zodanig klein deel van de bedrijfsactiviteiten dat de aanpassingen niet lonend zijn. Als gevolg van de weigering tegemoet te komen aan de voorschriften moet het bedrijf nu afzien van de inzameling.

De Technisch Fysische Dienst van TNO-Eindhoven noemde de actie in een rapport over het hergebruik van afvalstoffen uit de glasindustrie uit 1993 positief. In de praktijk levert deze activiteit geen problemen op. Temeer omdat het bedrijf volgens de directie de afnemers niet van een gevaarlijke stof verloste maar van overgebleven produkten. Formeel gezien haalt Chemetall evenwel chemisch afval op en moet dus voldoen aan de voorwaarden die voor deze categorie afval gelden. Eerder overwoog de onderneming de herverwerking onder te brengen in een aparte bv en daarmee de rest van Chemetall buiten de desbetreffend vergunning te houden. Deze nieuwe vennootschap huist echter op hetzelfde bedrijfsterrein dat als gevolg daarvan als geheel aan de desbetreffende voorwaarden moet voldoen.

Afnemers die willen dat hun restanten kit opnieuw in roulatie komen dienen nu zelf het transport naar Duitsland te regelen. De gang naar de vuilnisbak is dan veel eenvoudiger, iets wat het milieu niet ten goede komt. Volgens de directie is beroep tegen de provinciale weigering niet mogelijk.

Provincie

Noord-Brabant meldt dat er tot op heden geen officiele contacten zijn geweest tussen de provincie en Chemetall. Ook is over deze kwestie geen briefwisseling bekend. Duidelijk is wel dat de provincie in deze de vergunningverlenende instantie is. Zodra het bedrijf restanten kit ophaalt en tot een later moment op het eigen terrein opslaat treedt het op als inzamelaar van gevaarlijk afval en dient daarvoor de voorgeschreven maatregelen uit te voeren. Wet en regel verbieden het meegeven van gevaarlijk afval aan de reguliere reinigingsdienst. Daarbij werkt ‘Den Bosch’ aan een provinciaal geregelde inzameling van klein gevaarlijk bedrijfsafval waarbij de gemeenten zorg dragen voor een afdoende verwijdering. Die treedt naar verwacht eind dit jaar in werking. Zou Chemetall eveneens dergelijk afval ophalen dan bestaan er in Noord-Brabant twee afzonderlijke systemen, iets wat de duidelijkheid niet ten goede komt.

Reageer op dit artikel