nieuws

Nederland kan nog niet ondergronds bouwen

bouwbreed Premium

In Nederland ontbreekt het aan specifieke ervaring op de diverse facetten van het ondergronds bouwen. De basiskennis is echter wel aanwezig. Inlopen van de achterstand is een noodzaak om ondergronds bouwen een eerlijke kans te geven.

Dit zei prof.ir. E.Horvat gisteren in Delft in zijn intreerede ‘Programma van eisen voor ondergronds bouwen’ uitgesproken ter gelegenheid van het officieel aanvaarden van het ambt van hoogleraar in het ondergronds bouwen aan de Technische Universiteit Delft.

De interesse voor ondergronds bouwen in Nederland neemt toe. Dat is onder meer een gevolg van de toenemende problematiek op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening en van een voorgaand bewustwordingsproces voor milieu, natuur en leefbaarheid. Ondergronds bouwen kan hinder wegnemen, risico’s van veiligheid en schade aan milieu beperken en het kan de oplossing zijn in gebieden waar de ruimte boven maaiveld schaars of niet beschikbaar is.

Eisen voor het ondergronds bouwen zijn betrokken op gebruik van ondergrondse ruimte, realisatie van ondergrondse werken en gebruik van ondergrondse faciliteiten. Horvat meent dat op veel aspecten van ondergronds bouwen een achterstand bestaat. Die is in te lopen met: multidisciplinaire aanpak, optimale automatisering en robotisering en ook innovatieve toepassingen op het gebied van geotechniek, betontechnologie, logistiek en bouwmanagement.

Om ondergronds bouwen een goede kans te geven, zijn ook niet-technische elementen van belang. Zonder een op de toekomst gericht bestemmingsplan en duidelijkheid over de juridische aspecten van gebruik van de ondergrond zijn volgens Horvat de mogelijkheden niet te optimaliseren.

Kostenniveau

De grootste uitdaging voor het ondergronds bouwen is echter het verlagen van het kostenniveau, zo meent Horvat. Aanzienlijke reductie van kosten is zelfs een absolute vereiste. Maar ook al wordt dat gerealiseerd dan toch zullen de directe kosten van ondergrondse oplossingen altijd hoger zijn dan die van bovengrondse alternatieven. Om voor ondergrondse alternatieven een eerlijke kans te geven moet een integrale afweging worden gemaakt met bovengrondse oplossingen. Kern van de integrale afweging moet gevormd worden door vergaande monetaire analyse en een denkmodel. dat slechts op onderdelen daarvan ondersteund wordt door rekenmodellen. De goede integrale afweging is duidelijk en goed te hanteren door bestuurders, beslissers en publiek.

Reageer op dit artikel