nieuws

Nationale woningvoorraad met 37 jaar relatief jong

bouwbreed

De woningvoorraad in Nederland is behoorlijk jong. Op 1 januari 1995 was de gemiddelde ouderdom van de bijna 6,2 miljoen woningen 37 jaar. Per provincie zijn er aanzienlijke verschillen. Noord-Holland, Groningen en Friesland hebben gemiddeld de oudste woningen. De woningen in Limburg en Noord-Brabant zijn al een stuk jonger. Flevoland spant de kroon met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar.

Deze feiten worden gegeven in het Jaarboek Wonen 1996 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Kluwer Bedrijfswetenschappen. Het boekwerk geeft allerhande feiten, cijfers en wetenswaardigheden over de woningmarkt in Nederland. Basis vormen de CBS-statistieken, maar ook de Nederlandse Vereniging van Makelaars heeft informatie aangedragen.

Uit het Jaarboek, dat ieder jaar moet gaan verschijnen, blijkt dat er op 1 januari 1995 nog 431.000 woningen waren die dateren van voor 1905. Relatief gezien staan de meeste in Groningen, Friesland en Noord-Holland. Meer dan tien procent van de woningvoorraad in deze provincies behoort tot de oudste bouwjaarklasse.

Een groot deel van de woningvoorraad is gebouwd in de periode 1970-1974. De woningbouwproduktie in die jaren bedroeg 723.900 woningen. Daar steekt de produktie in de periode 1990-1994 schril bij af: toen zijn er ‘slechts’ 437.900 woningen gebouwd. In Flevoland zijn de meeste woningen begin jaren tachtig gebouwd. Een kwart van de voorraad stamt uit de periode 1980-1984.

Sinds 1970 zijn ruim 350.000 woningen aan de voorraad onttrokken, meestal door sloop. Bijna de helft daarvan wordt verwijderd in de Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De gemiddelde ouderdom van een aan de voorraad onttrokken woning was in 1994 63 jaar.

Waarde

De 6,2 miljoen woningen in ons land zijn samen meer dan 1000 miljard gulden waard. De herbouwwaarde is berekend op basis van de aanneemsom, plus een opslagpercentage voor bijkomende kosten tijdens de bouw. Over het algemeen zijn eengezinswoningen meer waard dan meergezinswoningen. Bij sociale huurwoningen blijft dit verschil in waarde beperkt tot vier procent, maar bij de overige woningen zijn eengezinswoningen 42 procent meer waard dan meergezinswoningen. Het verschil in waarde is het kleinst in de Randstad, waar relatief veel hoogbouw is. Woningen gebouwd voor 1950 maken 28 procent uit van de totale waarde van de woningvoorraad. Zo’n 26 procent is van na 1980.

De samenstellers van het Jaarboek weten te melden dat sinds het CBS, in 1899, begon met het maken van woningstatistieken het aantal woningen in Nederland is verzesvoudigd. De woningbouwproduktie kwam pas goed op gang na de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1950 zijn er vier miljoen woningen bijgekomen.

VROM-statistiek

Wie na lezing van het vrij complete maar ook prijzige Jaarboek meer statistische kennis tot zich wil nemen, kan zich buigen over het boekje Volkshuisvesting in Cijfers 1995.

Voordeel van deze uitgave is dat zij gratis wordt verstrekt en veel gegevens bevat die ook in het Jaarboek zijn te vinden. Bovendien zijn de gegevens op CD-ROM en Internet te raadplegen.

De samenstellers van Volkshuisvesting in Cijfers 1995 hebben aansluiting gezocht bij de politieke agenda. Reden waarom er ook informatie is te vinden over zaken als leefbaarheid, ouderenhuisvesting en duurzaam bouwen.

Zo blijkt bijvoorbeeld dat redelijk veel mensen tevreden zijn met hun woonomgeving. Circa 86 zegt (zeer) tevreden te zijn, tegenover 14% die (zeer) ontevreden is. De meeste ontevreden bewoners zijn gehuisvest in hoogbouw.

Op het gebied van de ouderenhuisvesting blijkt dat het eigen-woningbezit onder ouderen groeit. Ook het aantal ouderenwoningen in de nieuwbouw in de sociale huursector neemt toe. In 1994 waren dit er 10.300, een aandeel van 46 procent.

Met betrekking tot duurzaam bouwen valt op dat er nog maar weinig woningen duurzaam worden gebouwd. Sinds 1989 zijn er 6.749 zogeheten dubo-woningen gerealiseerd, bij een bouwproduktie van 548.727 woningen. Van de dubo-woningen zijn er ruim 3800 gerealiseerd in de huursector, ruim 2900 dubo-woningen zijn gebouwd in de koopsector.

Jaarboek Wonen 1996, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, uitgegeven door Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer (tel. 0570-648888); ISBN 90-267-2242-7, 174 pag., – 59,50.

Volkshuisvesting in Cijfers 1995, uitgegeven door het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting, ministerie van VROM; gratis verkrijgbaar bij het distributiecentrum van VROM te Zoetermeer, zolang de voorraad strekt, tel. 079-3449449.

Reageer op dit artikel