nieuws

Gemeente Breda begint discussie over betere verkeerscirculatie voor binnenstad

bouwbreed Premium

De gemeente Breda gaat deze maand beginnen met een discussie over de verkeerscirculatie in de binnenstad in de komende tien jaar. Dit op basis van een door B en W opgestelde concept-rapport. Dat heeft betrekking op het gebied binnen de singels, de buitensingels en het stationsgebied.

Zonder maatregelen zal volgens het Bredase college de verkeersbelasting in de binnenstad in de periode tot het jaar 2005 “aanzienlijk groeien. De verwachte toename is zodanig groot dat het wegennet niet meer in staat is de groei nog langer op te vangen als er geen maatregelen worden genomen”.

Wanneer geen actie wordt ondernomen zullen “op verschillende plaatsen knelpunten in de doorstroming van het verkeer ontstaan. Hierdoor komt de bereikbaarheid en daarmee het functioneren van de binnenstad in gevaar”.

Preventie

Om dat te voorkomen willen B en W preventieve maatregelen nemen. Centraal in het te voeren beleid staat het stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. “Tevens is het streven de kwaliteit van de verblijfsruimte te verbeteren en de optredende verkeershinder te verminderen. Gedacht wordt daarbij aan herverdeling van de beschikbare ruimte”, aldus B en W.

Omdat voor verplaatsing naar en in de binnenstad hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van de auto is de verkeersbelasting op het wegennet in en om de binnenstad van met Breda vergelijkbare steden erg hoog: “Daar komt nog bij dat veel verkeer binnen Breda nu ook gebruik maakt van routes door de binnenstad en routes via de singelring.”

Reageer op dit artikel