nieuws

Verbetering van rivierdijken voor meer dan helft klaar

bouwbreed

“De verbetering van de rivierdijken in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren is acht maanden na het van kracht worden van die noodwet voor meer dan de helft in uitvoering. De vrees dat het werk voor de winter niet klaar is, is enigszins misplaatst.”

Dat zei drs. F. Laarakker van de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren woensdag tijdens een van het ministerie van Verkeer en Waterstaat langs enkele poen in het Gelderse rivierengebied en Limburg. Hij wees erop dat de noodwet een looptijd heeft van twee jaar. “Dat betekent dat het werk klaar moet zijn voor de volgende winter. Dat lukt”, aldus Laarakker.

Op veel plaatsen zijn de dijken al wel verbreed maar nog niet op de juiste hoogte gebracht. “De veiligheid is daardoor al aanzienlijk verbeterd”, verklaarde ing. B. de Bruijn van de Unie van Waterschappen:

“Door de verbreding van de dijken is de stabiliteit dermate toegenomen dat er bij hoogwater geen vrees meer hoeft te bestaan voor een doorbraak.” Dat betekent ook dat in een dergelijke situatie maximale aandacht kan worden besteed aan de dijkvakken die nog niet zijn verbeterd.

Overuren

Op dit moment maken op tal van plaatsen aannemers overuren om in ieder geval de meest bedreigde dijkvakken nog deze maand af te werken. Daarbij zijn ook buitenlandse bedrijven ingeschakeld. Zo is in het Gelderse rivierengebied een Belgische aannemer met twintig werknemers neergestreken in een speciaal voor dit doel gehuurde woning.

Aanneemsommen

De Bruin weerlegde de kritiek dat de aannemers veel te hoge aanneemsommen berekenen: “De prijzen zijn inderdaad gestegen, maar zeker niet teveel. Wat de aannemers in rekening brengen is echt nodig om het werk te ke uitvoeren.”

Wel gaf hij toe dat de waterschappen maatregelen hebben moeten treffen om de prijs van klei en zand enigszins in de hand te houden:

“Die prijzen zijn aanvankelijk dramatisch gestegen. Door zelf via natuurontwikkelingspoen zand en klei aan te voeren hebben we de prijs weer ke drukken. Maar een overschrijding van de begroting met vijftien procent is onvermijdelijk.”

De waterschappen hebben in overleg met de aannemers inmiddels maatregelen getroffen om de komende winter, normaal gesproken het gesloten seizoen voor dijkverbeteringswerk, door te werken. Werk buitendijks wordt over een zeer beperkte lengte uitgevoerd. In geval van hoogwater worden deze “bressen” onmiddellijk gedicht. Binnendijks gaat het verbeteren van de stabiliteit van de waterkeringen onverminderd door zolang de weersomstandigheden dat toelaten.

Het Deltaplan Grote Rivieren voorziet in de aanleg dan wel verbetering van ongeveer 150 kilometer dijk. Bovendien komen er in Limburg kademuren met een zelfde lengte.

Sloop dijkwoningen

Voor de aanleg van nieuwe dijken was het op sommige plaatsen onvermijdelijk dijkwoningen te slopen. Het streven is erop gericht die in een later stadium te herbouwen, opnieuw zo dicht mogelijk tegen de dijk aan.

Dijkverbetering met behulp van klei en zand kost ongeveer vijf miljoen gulden per kilometer. Op sommige plaatsen is in verband met de grote natuurwaarde van het omliggende gebied gekozen voor de aanleg van speciale damwanden. Dat kost wel twee tot drie keer zoveel.

Reageer op dit artikel