nieuws

Bouwen langs Maas blijft wel mogelijk

bouwbreed Premium

De provincie Limburg wil met het toestaan van bouwen buiten het stroomvoerend deel van het winterbed van de Maas verder gaan dan het tot voor kort met instemming van het rijk gevoerde interimbeleid. De beleidsopties daartoe zijn momenteel inzet van bestuurlijk overleg met de ministers De Boer (VROM) en Jorritsma (Verkeer en Waterstaat).

Dit blijkt uit de beantwoording door gedeputeerde staten van vragen van D66. Het college bevestigt daarin nogmaals dat “verklaringen van geen bezwaar en plannen van goedkeuring slechts zullen worden afgegeven nadat duidelijk is geworden dat bouwen in het aandachtsgebied (niet stroomvoerend deel winterbed rivier) noodzakelijk en verantwoord is”. Eerder al hadden GS dat standpunt ingenomen in de op 22 maart 1994 al vastgestelde nota “Relatie overstroming-bouwbeleid”.

Een aantal langs de Maas gelegen gemeenten heeft het rijk al laten weten schadeclaims te zullen indienen indien woningbouwplannen waarvoor formeel toestemming is verleend, niet meer zouden mogen worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om totaal f. 70 miljoen. Dat staat los van claims, die te verwachten zijn van poontwikkelaars en aannemers.

Geen juist beeld

Maar volgens GS bestaat geen juist beeld van het voorgestane beleid ten aanzien van bouwen langs de Maas: “Vrijwel alle bouwpoen die nu ter discussie staan, zijn volgens het thans van toepassing zijnde beleid niet gelegen in het stroomvoerend deel van het winterbed. Wij vinden de realisering van die poen verantwoord, als verzekerd is dat met inbegrip van de verdieping en verbreding van de Maas en kadenaanleg conform plan-Boertien II, waterschadevrij gebouwd wordt bij de norm van 1/1250 jaar.”

Voor de periode tot aan de realisering van alle voorziene maatregelen verlangen GS “extra aanvullende voorzieningen van tijdelijke aard, afgestemd op de dan optredende calamiteit”.

Degene die zonder vergunning toch bouwt is volgens GS zelf aansprakelijk en/of kan formeel niet een ander aanspreken: “De volgens vigerend beleid en vigerende regels verleende vergunningen zijn in beginsel niet vatbaar voor aansprakelijkheidsclaims, voortspruitend uit natuurrampen.”

Reageer op dit artikel