nieuws

Arbo betonbouw vraagt aandacht bij voorbereiding

bouwbreed Premium

De arbeidsomstandigheden in de betonbouw vragen om extra aandacht bij de voorbereiding. Veel problemen die tijdens de uitvoering aan het licht komen, hadden op de tekentafel al voorkomen ke worden.

Dat is de uitkomst van een onderzoek door SAOB Adviseurs en Onderzoekers in de Bouw, in opdracht van de Betonvereniging te Gouda. De resultaten staan in het pas verschenen rapport ‘Hoe werkt beton? Een inventarisatie van arbeidsomstandigheden bij de verwerking van beton en betonspecie’. De constatering dat de arbeidsomstandigheden afhankelijk zijn van de voorbereiding is niet nieuw. Wat dat betreft wijkt de betonbouw niet af van de overige sectoren in de bouw. Er hoeft dus geen specifiek ‘betonbeleid’ voor de arbeidsomstandigheden te komen, concluderen de opstellers van het rapport.

“De problemen die men in de beleidsvoering rondom beton tegenkomt verschillen niet van de problemen die het bouwbedrijf in het algemeen tegenkomt. Er is geen specifiek betonbeleid te benoemen”, aldus het rapport. Het betonbeleid hoort volgens deze visie gelijk te zijn aan het algemene arbo-beleid.

Maatregelen

De conclusie dat er geen specifiek betonbeleid hoeft te zijn, wordt te gemakkelijk getrokken. Het rapport biedt immers zelf de aanknopingspunten voor een aanvullend specifiek beleid. Het rapport biedt een globale inventarisatie van de problemen die betonbouwers bij de uitvoering tegenkomen. Er zijn dus wel degelijk specifieke betonproblemen.

Volgens het rapport ke ze worden voorkomen door in een zo vroeg mogelijk stadium een aantal maatregelen te nemen. Het gaat met name om het vermijden van valkop- en tafelbekisting, het gebruik van een betonpomp, het voorschrijven van elementen die zeer licht zijn of juist zeer zwaar, het vermijden van boren en hakken in beton en het voorkomen van belasting door geluid en trillingen door het inzetten van zeer vloeibare betonsoorten. Ook de planning van de stort is van invloed op de arbeidsomstandigheden. Een uitvoering zonder stortnaden kan immers tot een te hoge tijdsdruk leiden.

Er is dus een specifiek beleid mogelijk voor de arbeidsomstandigheden in de betonbouw. Het gaat daarbij om een aanvulling op het algemene beleid. Het arbo-betonbeleid moet vooral op de voorbereiding worden gericht. In het rapport worden een aantal suggesties gedaan voor de invulling van zo’n beleid voor de betonbouw. Communicatie tussen voorbereiders en uitvoerders speelt daarbij een cruciale rol. “Een gebrek aan communicatie tussen ontwerpers en bouwplaats levert nog veel problemen op. Een gestructureerd overleg zou daarin verandering ke brengen”, aldus het rapport. “Helaas lijken opdrachtgevers er nog teveel van uit te gaan dat de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats een zaak van de aannemer zijn. Hoewel zij wel een deugdelijk arbo-beleid van de aannemer verlangen blijft de aandacht ervoor bij het ontwerp nog achter. Tot voor kort werd dat ook nog niet van hen geeist. Er moet vanuit gegaan worden dat dit in de toekomst, onder invloed van het Bouwprocesbesluit, zal veranderen.”

Checklist

De opstellers van het rapport doen de suggestie een checklist op te stellen, als handreiking aan de opdrachtgevers. Bovendien zouden de risico’s met betrekking tot de arbeidsomstandigheden voortdurend geinventariseerd ke worden.

Ook toeleveranciers ke een bijdrage leveren aan een arbo-betonbeleid. De arbeidsomstandigheden op de bouwplaats worden verbeterd door duidelijke verwerkingsvoorschriften. Bovendien zou bij het ontwerpen van de produkten en elementen rekening gehouden moeten worden met de problemen op de bouwplaats. De produkten moeten bovendien op een juiste manier volgens de normen verwerkt ke worden. Over het arbo-beleid in de fabriek doet het rapport geen uitspraken. Er is alleen gekeken naar de omstandigheden op de bouwplaats, zowel bij toepassing van stortbeton als van geprefabriceerde elementen.

Platform

Het rapport ‘Hoe werkt beton?’ is geschreven, omdat de indruk bestond dat de arbeidsomstandigheden in de betonbouw zwaarder zijn dan in andere sectoren van de bouw. Die conclusie valt uit het onderzoek niet te trekken. Wel heeft het onderzoek een totaalbeeld opgeleverd. Er is in kaart gebracht welke punten specifieke aandacht verdienen en in welke richting gedacht moet worden. In het rapport wordt voorgesteld een platform voor arbeidsomstandigheden in te stellen.

De Betonvereniging kan als coordinator optreden. Het platform zou zich bezig moeten houden met ‘monitoring’, overleg en kennisoverdracht. Voor wat betreft het laatste worden enkele hiaten geconstateerd. Volgens de onderzoekers is er nader technisch onderzoek nodig naar onder andere de medische effecten van bekistingsolie, de fysieke belasting door de trilnaald, het afreien, de gezondheidsrisico’s van nanosilica en de werkhouding van betonbouwers.

Het rapport ‘Hoe werkt beton?’ is te verkrijgen bij de Betonvereniging te Gouda, telefoon 0182 539233.

Reageer op dit artikel