nieuws

WSW houdt corporatie niet van voordeel af

bouwbreed

Het is niet zo dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw de corporatie De Samenwerking verhindert een voordeel van maximaal – 100 miljoen binnen te halen, door de omzetting van bestaande hoogrentende leningen. Het probleem is dat zij niet voldoende solvabel is, en weigert voor steun aan te kloppen bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.

Dit antwoordt staatssecretaris Tommel in antwoord op Kamervragen van Duivesteijn (PvdA) en Jeekel (D66). De Kamerleden meenden dat het WSW had geweigerd de corporatie uit Capelle aan den IJssel als deelnemer aan het fonds toe te laten, en haar zo een rentevoordeel van – 100 miljoen door de neus had geboord. Daar is geen sprake van, aldus de bewindsman.

De Samenwerking lijkt op het eerste gezicht inderdaad een voordeel van f. 100 miljoen te ke binnenhalen, door hoogrentende leningen vervroegd af te lossen en om te zetten in laagrentende leningen. Er moet echter nog onderzoek worden gedaan of dat ook daadwerkelijk het geval zal zijn. Bovendien resteert zelfs in het gunstigste geval nog altijd een noodzakelijke financile injectie van f. 35 miljoen om de corporatie weer financieel gezond te krijgen. Die slechte financile positie maakt dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zich niet garant heeft gesteld voor De Samenwerking, die overigens als sinds 20 december 1991 deelnemer is aan het fonds. De corporatie werd doorverwezen naar het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), om daar een saneringsplan in te dienen. Dat nu is niet gebeurd.

Bijdrage ineens

Wel is verzocht om een bijdrage-ineens van f. 500.000, maar die werd niet gegeven, omdat het CFV nu eenmaal geen bedrag mag uitkeren dat is bedoeld als schadeloosstelling voor kwijtschelding van achterstallige huren. Het CFV en later het Rijk en de gemeenten hebben vervolgens in gesprekken met de directie van de corporatie aangegeven dat een saneringsplan noodzakelijk is. De Samenwerking zou dit echter hebben afgwezen, omdat zij eerst op zoek wilde gaan naar andere oplossingen. Het is dus deze – terughoudende opstelling – en niet de weigerachtigheid van het WSW of het CFV, die ertoe leiden dat de corporatie tot op dit moment het voordeel niet kan binnenhalen.

Tommel bevestigt dat er nog andere corporaties zijn, die in vergelijkbare financile problemen verkeren. Dat komt door de bruteringsoperatie. Zoals van meet af aan al bekend was, is een neveneffect van de brutering dat de financile problemen van corporaties, die zich eerst pas na jaren voor zouden doen, nu al optreden. Het is in eerste instantie de taak van de gemeenten om die problemen te signaleren en het rijk daarvan op de hoogte te stellen. WBL De Samenwerking (2644 woningen) vertoont verrassend veel overeenkomsten met de eveneens in financile moeilijkheden verkerende Geleense corporatie Woningbeheer Limburg, waar nu een parlementair onderzoek naat wordt gedaan.

Evenals WBL is de corporatie, in 1987, ontstaan uit een fusie, in dit geval van de twee woningbouwverenigingen Prins Alexander en Woonstad Capelle. Met name Prins Alexander kwam medio jaren tachtig in het nieuws vanwege beheersproblemen rond woningen voor Molukkers. En net als WBL heeft De Samenwerking al eerder een sanering ondergaan, om precies te zijn in 1988. Destijds is door het rijk en de gemeente Capelle a/d IJssel en bedrag van – 14,8 miljoen aan renteloze leningen verstrekt. Oorspronkelijk was de bedoeling dat na tien jaar zou worden bekeken of deze lening in een bijdrage ineens zou moeten worden omgezet, als mocht blijken dat de corporatie dan nog steeds in financile problemen zou zitten. Inmiddels is door de verzelfstandigingsoperatie van Heerma en de daaraan gekoppelde bruteringsoperatie zoveel veranderd, dat nog dit jaar een evaluatie en toetsing van de corporatie plaats zal vinden, zo laat Tommel de Kamer weten.

Reageer op dit artikel