nieuws

Wederopbouw van Beiroet komt iedereen ten goede

bouwbreed

Hoe je het ook draait of keert: uiteindelijk zal iedereen profiteren van de wederopbouw van Beiroet waaraan Solidere momenteel werkt. Daarmee worden banen geschapen en krijgen mensen de kans op fatsoenlijke huisvesting en betere levensomstandigheden waarmee het gevaar van nieuwe onregelmatigheden nagenoeg geheel wordt afgewend. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag maar het begin is gemaakt. Aldus woordvoerder T. Kawa van het Libanese Bedrijf voor de Ontwikkeling en Wederopbouw van centraal Beiroet (Solidere) in een gesprek met deze krant.

“De eerste infrastructurele werken zijn reeds in uitvoering waarbij gelijktijdig archeologische opgravingen worden gedaan”, zegt Kawa. “In het plangebied ondergaan nu zo’n negentien gebouwen een restauratie. Ook de zogeheten Grand Serail wordt opgeknapt en dient na de oplevering als residentie voor de premier. Restauratie volgt verder voor de souks, de traditionele marktgebouwen. Ter voorbereiding op de aanpak van de drie souks in het plangebied wordt nu infrastructuur aangelegd. Het gaat hier niet alleen om klassieke infrastructuur als wegen en nutsvoorzieningen, maar ook om kabels voor de nieuwe elektronische media. Te denken valt ook aan leidingen voor irrigatie- en bluswater. In studie bevindt zich een plan voor de aanleg van een netwerk voor koelwater voor de klimaatbeheersing in de (utiliteit)gebouwen van het plangebied. Het ligt in de bedoeling het koelwater uit de jachthaven voor de kust op te pompen en te bewerken in een speciale koelfabriek. Na gebruik vloeit het water weer terug in de jachthaven. Daarmee ontstaat er beweging in het water die stankvorming voorkomt.

Restauraties

“Bij elkaar ondergaan 304 gebouwen in het plangebied restauratie”, inventariseert Kawa. “Restauratie komt in dit geval neer op het terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Solidere bepaalde vooraf aan welke eisen elk afzonderlijk gebouw moet voldoen. Vroegere eigenaren krijgen de panden alleen dan weer in bezit wanneer ze zich aan deze verplichtingen houden. Bijzondere aandacht gaat uit naar voorzieningen voor invaliden. Die voorwaarden gelden ook voor de nieuwbouw. De bezoekers van onder meer de souks ke gebruik maken van een ondergrondse parkeergarage die verdeeld over verschillende verdiepingen plaats biedt aan 2700 auto’s. Een van de marktgebouwen wordt overigens verplaatst omdat onder de fundering een deel van de stadsmuur ligt die Beiroet in de middeleeuwen beschermde. Deze werken nemen enkele jaren in beslag.”

Vuilnisbelt

“In de tussentijd moeten we een oplossing zien te vinden voor de ecologische problemen die zich in het plangebied voordoen,” stelt Kawa. “Dat is onder meer het geval in de kuststrook die tussen 1975 en 1991 dienst deed als vuilnisbelt. Als gevolg daarvan ligt daar een enorme voorraad huisvuil, bouw- en sloopafval, autowrakken, noem maar op. Bij elkaar beslaat dat alles een oppervlak van om en nabij 340 000 m2. De afvalberg begint op een diepte van 17 meter en steekt zo’n 24 meter boven de zeespiegel. Door de stroming spoelen met enige regelmaat vuilniszakken aan op de Turkse kust. Een groter probleem veroorzaakt de gasvorming in de vuilnisbelt. Het ligt in de bedoeling de berg voor een deel af te graven en het materiaal opnieuw maar dan gecontroleerd te storten voor de kust. Om een indruk te geven van de hoeveelheid: per dag gaat het om zo’n 1000 vrachtwagenladingen wat per maand gelijk staat aan 250.000 m3 wat weer overeenkomt met een maandelijkse landaanwinning van 1 hectare. De maximale storthoogte ligt even onder de zeespiegel. Op dit vuilnisplateau komt een laag gebroken puin tot de hoogte van de zeespiegel.”

Oeverbescherming

“Aan de waterkant van dit gewonnen land komt de jachthaven die wordt beschermd door een golfbreker,” legt Kawa uit. “Een speciale kademuur beneden de zeespiegel beschermt het land tegen het water. De muur beslaat een lengte van 1,3 kilometer en bestaat uit caissons die elk ruim 11.000 tot 19.000 ton wegen. De bovenkant van deze oeverbescherming ligt een halve meter onder water. Op 50 meter van de muur bevindt zich de tweede kustverdediging die de vorm van het landschap bepaalt en op termijn plaats biedt aan een promenade met meerdere niveaus. Het nieuw gewonnen gebied omvat zo’n 680.000 m2 en komt uiteindelijk 5,5 meter boven de zeespiegel te liggen. Op dit terrein komt gemengde bebouwing waarvan een niet onbelangrijk deel opgaat aan toeristische voorzieningen. Een eveneens groot deel is gereserveerd voor de financiele industrie. De totale ontwikkeling voorziet in de bouw van ruim 4,6 miljoen meter ruimte op ongeveer 1,8 miljoen m2 bouwgrond waarvan 1,2 miljoen m2 bestaande en 600.000 m2 gewonnen grond.”

Financien

“Solidere staat nu voor de taak voor al deze werken de financien bijeen te krijgen,” zegt Kawa. “De regering gaf de aanzet tot de oprichting van deze particuliere organisatie en gaf die onder meer de taak alle gebouwen in het plangebied te taxeren. In ruil voor aandelen nam Solidere gebouwen over om die vervolgens op te knappen. Eigenaren ke ook zelf panden (laten) opknappen en betalen Solidere 10 procent van de taxatiewaarde als vergoeding voor de infrastructuur. Dat werk in eigen beheer is evenwel aan tijd gebonden zodat het hele gebied binnen de vastgestelde periode bebouwd en gereed voor gebruik is. Investeerders ke bij de organisatie bebouwingsrechten aanvragen en krijgen na de oplevering de grond aangeboden. Deze werkwijze voorkomt dat in het plangebied plekken open blijven en sluit speculatie uit. Ook in dit geval moet de bouw binnen een bepaalde tijd zijn afgerond. Solidere financiert in de tussentijd de infrastructuur inclusief de jachthaven, herstelt gebouwen en voert bij elkaar 35 procent van de nieuwbouw uit. De overheid geeft in ruil daarvoor een derde van het gewonnen land oftewel 292 000 m2 wat we vervolgens weer ontwikkelen. De opbrengst daarvan is de winst van Solidere.”

Burgeroorlog

“Het doel van dat alles is Beiroet opnieuw de positie te geven die het eerst had,” stelt Kawa. “Voor het uitbreken van de burgeroorlog behoorde het tot de belangrijke financiele centra van de wereld. De verschillende organisaties zijn sindsdien naar elders uitgeweken maar tonen volgens onderzoek belangstelling zich opnieuw in de Libanese hoofdstad te vestigen. En daarmee ontstaat een toonaangevende financiele industrie omdat het niet alleen meer banken zijn die de gang van zaken in deze sector bepalen maar ook allerlei instellingen die daaruit zijn voortgekomen. Wil het zover komen dan moet de rust in Beiroet zijn teruggekeerd. Niets wijst erop dat opnieuw onenigheid kan uitbreken. Alle maatschappelijke groeperingen zijn vertegenwoordigd in het parlement, inclusief de radicale moslims. Het is datzelfde parlement dat de wederopbouw unaniem goedkeurde.”

Kritiek

“Dat alles laat zich niet van de ene op de andere dag realiseren,” benadrukt Kawa. “Je moet ergens beginnen en gekozen is voor het centrum van Beiroet waar door de burgeroorlog nog nauwelijks een steen op de andere stond. Zodra je een keus maakt lok je kritiek uit. In ons geval kregen we veel kritiek te verduren van mensen die in de aangrenzende wijken wonen en die menen dat ze geen deel krijgen van de verbeteringen. Maar wil je een economisch gezonde basis onder je werk leggen dan kun je niet in de buitenwijken beginnen. Pas op termijn kun je het werkgebied uitbreiden. Die taak komt niet voor rekening van Solidere omdat we geen capaciteit op welk gebied dan ook meer over hebben. Het parlement staat echter wel de oprichting van andere soortgelijke organisaties toe. Solidere maakt daar welbeschouwd de weg voor vrij en toont investeerders wereldwijd dat Beiroet meer dan genoeg mogelijkheden biedt.”

Werkgelegenheid

“In het verlengde daarvan wijzigen we ook het beeld dat tijdens de burgeroorlog ontstond,” vindt Kawa. “Wie tot voor enkele jaren de naam Beiroet hoorde dacht vrijwel gelijk aan schietpartijen, bomaanslagen en ontvoeringen. In tegenstelling daarmee vindt momenteel in de stad iets plaats wat zonder overdrijving ’s werelds grootste herstructureringspo mag heten. Niet iedereen zal daar nu direct en in gelijke mate van profiteren maar geleidelijk aan zorgen de werken voor meer banen. Op dit moment bijvoorbeeld in de bouw en straks in de gebouwen die daardoor ontstaan. In dat opzicht deel ik de bezorgdheid van sommigen niet over een verloren generatie die na de burgeroorlog in het puin achter bleef. Hoe je het ook wendt of keert: de ene activiteit genereert een andere en daarmee neemt de werkgelegenheid toe en daarmee de welvaart. Zodra voldoende mensen daaraan deel hebben zal hen er alles aan gelegen zijn die verworvenheden te behouden. Een gegeven wat de kans op nieuwe ongeregeldheden beduidend verkleint.”

Reageer op dit artikel