nieuws

Politiek niet langer ‘en bloc’ voor veilige dijken in 2000 Aandacht voor versterking van dijken verslapt

bouwbreed Premium

Enkele regeringsfracties lijken het jaartal 2000, waarin alle dijken volgens het Deltaplan versterkt moeten zijn, al weer losgelaten te hebben. Het is echter van essentieel belang dat de aandacht voor dijkversterkingen wordt vastgehouden.

Deze waarschuwing uitte voorzitter A. Segers van de Unie van Waterschappen gisteren in de jaarbeurs in Utrecht. Hij deed dit op de jaarvergadering van de Unie.

Naast de meest urgente dijkvakken, die aan het einde van dit jaar veilig moeten zijn, is er nog zo’n 640 kilometer aan dijkvakken te versterken. Afgelopen voorjaar werd overeengekomen dat een en ander voor het jaar 2000 gereed moet zijn. Onder de druk van de watersnood bleek iedereen het hier over eens te zijn. Bij de behandeling van de Ontwerp-Wet op de waterkering in de Tweede Kamer werd echter duidelijk dat niet iedere partij het jaar 2000 nog als een hard gegeven beschouwt. “Daarom ben ik blij dat de Kamer wel een amendement heeft aanvaard, dat bepaalt dat in noodgevallen tot snelle onteigening kan worden overgegaan”, aldus de Unie-voorzitter.

Segers benadrukte verder het belang van samenwerking bij het integrale waterbeheer. De Unie leek gisteren nog een beetje overdonderd door de voortvarende samenwerking die het afgelopen halfjaar mogelijk bleek onder druk van de watersnood.

Samenwerking

Segers: “Waar vroeger gemiddeld ruim vijf jaar over de plannen werd gedaan, komen die plannen nu met de noodwet binnen een half jaar tot stand. En het uiteindelijke resultaat wordt breed gedragen. Alle meest urgente werken zijn in uitvoering of aanbestedingsklaar. Voor eind volgend jaar is het afgesproken veiligheidsniveau bereikt”, zo beloofde Segers.

Een dergelijke voortvarende samenwerking, die in feite door nood werd geboren, zou volgens Segers ook niet misstaan bij de realisering van andere plannen, en dan met name tussen de overheden. “Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen werken bij de realisering van plannen soms langs elkaar heen.”

Integer werken

De Unie presenteerde gisteren tevens een een rapport met een gedragscode voor ‘integer werken’, bedoeld voor bestuurders en personeel van waterschappen. Aanleiding voor het opstellen van dit rapport het door overheid en sociale partners (in 1994) getekende manifest ‘Samen sterk tegen criminaliteit’. In het rapportje van de unie is een concrete gedragscode voor de medewerkers van waterschappen opgenomen.

Opmerkelijk is dat wanneer het om aanbesteden gaat (bij de waterschappen gaat ruim een miljard per jaar om aan aanbestedingen) de medewerkers wordt aangeraden zoveel mogelijk gebruik te maken van de openbare aanbesteding zonder voorafgaande selectie. “Aanbestedingsvormen met een selectiefase vergen in het algemeen meer tijd dan de aanbestedingsvormen zonder selectiefase”, zo staat in het rapport. Verder wordt iedere waterschap aangeraden een regeling (UAR en/of UAR-RG) vast te stellen waarin de eisen staan omschreven waaraan een aanbesteding zou moeten voldoen.

Reageer op dit artikel