nieuws

Gelderse steenfabrieken produceren steeds schoner

bouwbreed Premium

De grofkeramische industrie in Gelderland is goed op weg met de aanpak van de milieuproblemen die samenhangen met de produktie van bakstenen en dakpannen. Verwacht wordt dat de meeste bedrijven hun fluoruitstoot tijdig zullen hebben verminderd.

Dat concludeert de Regionale Inspectie Milieuhygiene Gelderland (RIMH-Gelderland) van het ministerie van VROM uit onderzoek onder alle Gelderse baksteen- en dakpanfabrieken.

Ruim de helft van het totale produktievolume van de grofkeramische industrie bevindt zich in Gelderland. Het gaat daarbij om 27 steenfabrieken en een dakpannenfabriek. In 1994 zijn tussen de bedrijfstak en VROM afspraken gemaakt over de verlaging van de uitstoot van fluor van ongeveer 420 ton in 1993 tot 160 ton in 2000. Deze afspraken zijn vastgelegd in het zogenaamde Plan van Aanpak.

Niet goed raad

Het onderzoek wijst uit dat veel gemeenten nog niet goed raad weten met de nieuwe mogelijkheid die de Wet milieubeheer biedt om eisen te stellen aan het energieverbruik. Opmerkelijk is dat in geen enkel geval hierover advies is gevraagd aan de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem), de hiervoor aangewezen instantie.

Op basis van het Plan van Aanpak moeten 11 Gelderse bedrijven tussen 1994 en 2000 de uitstoot van fluor verlagen. Dat kan met een kalksplitreactor. Bij vier bedrijven is die inmiddels geplaatst. Bij een installatie bleek dat bij de verwerking van klei met een hoog zwavelgehalte het fluor onvoldoende uit de rookgassen wordt verwijderd. Dit bedrijf werkt momenteel aan een oplossing.

In plaats van een kalksplitreactor aan te schaffen, proberen enkele bedrijven via procesgeintegreerde maatregelen de emissie van fluor te verminderen. De RIMH- Gelderland is er niet zeker van dat langs die weg de fluoruitstoot tijdig wordt teruggebracht.

Afvoer residu

De bedrijven vinden de kosten van de afvoer van het residu van de kalksplitreactor te hoog. Gepoogd wordt het residu weer in het produktieproces in te zetten. Hergebruik van het residu wordt bemoeilijkt door juridische complicaties. Dat komt onder meer door de vraag wie bevoegd gezag is, de gemeente of provincie. De Inspectie vindt dat daarvoor praktische oplossingen moeten worden gezocht.

Een positief punt is het sterk teruggelopen grondwatergebruik. Dat is bij veel bedrijven gerealiseerd door het water, waarmee de vormen worden gespoeld, te recirculeren.

Het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten wordt gevraagd zich ervoor in te zetten dat de afgesproken saneringstermijnen voor beperking van de fluoruitstoot worden gehaald. Ook beveelt de Regionale Inspectie aan om de ontwikkeling van bedrijfsinterne milieuzorg verder te stimuleren en te ondersteunen.

Reageer op dit artikel