nieuws

Corporaties terughoudend in reactie op Trendbrief

bouwbreed

De landelijke centrales voor woningcorporaties zijn uiterst terughoudend in hun commentaar op de nieuwe woningbouwprognoses van het ministerie van VROM. “Voor ons zijn dit nieuwe cijfers”, en “opmerkelijk laag”, zijn de hardste uitspraken die respectievelijk van de Nationale Woningraad en het NCIV konden worden vernomen.

Tot voor kort werd door beide koepelorganisaties vrijwel iedere gelegenheid aangegrepen om te wijzen op een groeiend woningtekort en de noodzaak van een verdere verhoging van het woningbouwprogramma.

Toenmalig NWR-directeur drs. B.G.A. Kempen sprak op zijn nieuwjaarsreceptie van 1994 zelfs nog van een dreigende woningnood, een uitspraak die nog ruim een jaar in de volkshuisvesting nagalmde. En ook in het recente Nationaal Programma Volkshuisvesting, waar beide organisaties hun handtekening onder hebben gezet, wordt nog gerept van een groot tekort aan woningen.

Die geluiden blijken echter, na het verschijnen van de nieuwe Trendbrief, geheel te zijn verstomd. “Voor ons zijn dit nieuwe cijfers”, is het enige wat NWR-directeur drs. D. Hamersma kwijt wil. Hij weigert inhoudelijk commentaar te geven, omdat men de onderzoeken eerst wil bestuderen. “En weet je wel hoe dik die rapporten zijn?”

Op de vraag of hij het aannemelijk acht dat nu al weer een verlaging van het woningbouwprogramma op zijn plaats is, antwoordt Hamersma bevestigend. “Kennelijk is dat het geval. Ik zou het WBO toch niet als een flutonderzoek willen kenschetsen.”

Hij vindt niet dat de landelijke centrales te hard van stapel zijn gelopen, door de afgelopen jaren zo hard de noodklok te luiden. “Er liggen met het nieuwe woningbehoefte-onderzoek nieuwe cijfers, die ons duidelijk maken dat we opnieuw naar de woningbehoefte moeten kijken.”

Twijfel

Namens het NCIV reageert W. de Bruin, hoofd beleidszaken, al even gematigd: “Het is opmerkelijk laag, maar we beschikken niet over een contra-expertise, op basis waarvan we de uitkomsten van het woningbehoefte-onderzoek ke betwisten. Meer dan twijfel kan ik op dit moment dan ook niet uitspreken.”

Wel betwist hij de beleidskeuze van staatssecretaris Tommel om vast te houden aan het streven in 2000 uit te komen op een woningtekort van twee procent. “Het is merkwaardig dat dat tekort niet gewoon wordt ingelopen, nu er kennelijk meer ruimte is.”

Ook wijst De Bruin erop dat de corporaties aan hun wachtlijsten niet ke aflezen dat het woningtekort inmiddels ingelopen is. “De corporatiewoning is nog steeds zeer populair.” En hij meent dat juist dit het beste bewijs is voor de geringe financiele draagkracht van veel mensen. Het NCIV betwijfelt daarom ook of er wel zo’n grote behoefte bestaat aan dure woningen, als staatssecretaris Tommel in zijn Trendbrief beweert. “Wat dit betreft, zetten wij grote vraagtekens bij de herstructurering van bestaand stedelijk gebied.”

AVBB

Het AVBB benadrukt dat door de plotselinge terugval van de cijfers een efficiente bedrijfsvoering door de bouwsector onmogelijk wordt gemaakt. Staatssecretaris Tommel had zich dat moeten realiseren, zo stelt de bouwkoepel. Dat de woningbouwproduktie in 1997 benedenwaarts moet worden bijgesteld was al een tijd duidelijk “Signalen van beide bewindslieden van VROM wezen in die richting. Dat in de trendbrief wordt uitgegaan van een hoge bouwproduktie tot het jaar 1997 is echter niet realistisch. De ontwikkeling van de verleende bouwvergunningen, met name in dit jaar, wijst toch duidelijk uit dat een jaarlijkse bouwproduktie van 108.000 woningen volstrekt niet haalbaar is. Het AVBB heeft dit jaar meerdere malen hierop gewezen.”

Reageer op dit artikel