nieuws

Verbreding Rondweg A2 ‘s-Hertogenbosch na 2000

bouwbreed Premium

De A2 Rondweg ‘s-Hertogenbosch moet worden verbeterd. Om het filegevoelige gedeelte tussen de knooppunten Empel en Vught adequaat aan te pakken zijn vijf alternatieven bedacht. De plannen, varierend van twee maal drie tot vier maal twee rijstroken, verschillen in prijs van f. 90 tot ruim f. 400 miljoen. Realisering van het po zal na 2000 op het programma staan.

De eerste stap naar een adequate aanpak van de A2 Rondweg ‘s-Hertogenbosch is gisteren door Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant in de Brabantse hoofdstad gezet. Na een studie van ruim anderhalf jaar presenteerde hoofplanvorming H.P. de Bokx de ‘Trajectnota Rondweg A2’. In het lijvig boekwerk worden de problemen waarmee de Rondweg kampt geschetst en worden vijf oplossingsvarianten gelanceerd.

De presentatie van deze nota is het begin van een langdurig besluitvormingsproces. Immers, na de nodige inspraakprocedures kiezen de ministers Jorritsma en De Boer van respectievelijk Verkeer en Waterstaat en VROM in april ’96 een alternatief waarna dit tot een concreet ontwerp wordt uitgewerkt. Vervolgens gaat er weer een jaar overheen alvorens het ontwerp in een definitief tracebesluit wordt omgezet. “Afhankelijk van de prioriteit die de ministers aan de aanpak van de Rondweg A2 geven zal nog drie jaar met uitwerking bestekmaken en aanbesteding gemoeid zijn. Uitvoering zal, ook weer afhankelijk van de financiele middelen ergens tussen 2000 en 2010 plaatshebben. Wel zullen zodra de variantkeuze is gemaakt al eerder wegaanpassingen worden gedaan”, aldus De Bokx.

En dan moet er haast worden gemaakt. Uit de studie van Rijkswaterstaat blijkt dat wanneer er geen maatregelen worden genomen de drukte op de A2 vanaf het jaar 2010 bijna onaanvaardbare proporties aanneemt. Dan is namelijk de woningbouw in Rosmalen Noord en Hintham afgerond en zijn ook de bedrijventerreinen gerealiseerd. Omdat de A2 niet alleen voor doorgaand maar ook regionaal verkeer wordt gebruikt geeft dat files.

Varianten

Een vijftal varianten om de weg aan te pakken heeft Rijkswaterstaat op een rijtje gezet. Het nulalternatief beschrijft de situatie als er geen nieuwe maatregelen worden getroffen. Overigens vergt zelfs deze ‘niets-doen variant’ een investering van f. 70 miljoen voor geluidwerende voorzieningen. Het nulplus-alternatief gaat uit van het nulalternatief maar eist naast geluidwerende voorzieningen tevens openbaar vervoer- en fietsmaatregelen. Kosten f. 98 miljoen. De verbredingsvariant gaat uit van een rondweg van twee maal drie rijstroken. Deze variant kost f. 210 miljoen. Dezelfde variant maar dan met een nieuw verkeersknooppunt bij Hintham vergt een extra investering van f. 54 miljoen.

De rijbaan naar twee maal vier rijstroken verbreden inclusief de aanpak van een nieuw knooppunt Hintham kost f. 330 miljoen. De duurste variant, namelijk f. 400 miljoen, betreft de scheidingsvariant vier maal twee. Hierbij wordt uitgegaan van een splitsing van lokaal en doorgaand verkeer en het vernieuwen van het knooppunt Hintham. Het meest milieuvriendelijk alternatief betreft een verbredingsplan van twee maal drie rijstroken met een smaller dwarsprofiel. Deze aanpak vergt een investering van f. 196 miljoen.

Aanslag

Rijkswaterstaat zelf zegt geen voorkeur te hebben voor welke variant dan ook. Behalve het nul- en de nulplusvariant werken alle plannen het fileprobleem weg.

De grootste aanslag op de openbare ruimte inclusief de nodige sloop van enkele tientallen woningen heeft de scheidingsvariant vier maal twee. Overigens is Rijkswaterstaat Oost Nederland bezig met een trajectstudie voor het noordelijke deel van de A2 tussen Zaltbommel en ’s Hertogenbosch. De resultaten van deze studie worden volgend jaar verwacht.

Reageer op dit artikel