nieuws

Verbetering management goed voor de bouwplaats

bouwbreed Premium

Bouwvakkers in Tanzania ke efficienter en effectiever werken. Dat is de conclusie van een uitgebreid bouwplaatsonderzoek door de universiteit van Dar es Salaam en de Nationale Bouw Raad.

Dit onderzoek vond plaats in het kader van de herstructurering van de vele indertijd genationaliseerde industriele en dienstverlenende bedrijven. Ook in de bouwnijverheid liep de produktiviteit terug en stegen de kosten buiten proporties.

Het onderzoek vond plaats door middel van multimomentopnamen. Zeshonderd studies werden gemaakt op 35 bouwplaatsen, bij 9 bouwberoepen en 25 bouwactiviteiten. Het daaraan voorafgaande proefonderzoek bij drie bouwberoepen en 10 bouwbewerkingen had uitgewezen dat minimaal 400 studies nodig zouden zijn om betrouwbare cijfers te verkrijgen. De 600 studies bleken dus ruim voldoende, al kwamen enkele bewerkingen niet geheel tot hun recht.

Naast het noteren van de per dag van acht uur geleverde produktie werd om de vijf minuten vastgelegd welke produktieve handelingen werden verricht, of er gereedschap werd schoongemaakt, rommel of obstakels werden opgeruimd, of er werd ‘genikst’, werd gewacht, men om onbekende redenen afwezig was en wat voorts gebeurde.

Verdere informatie betrof: het weer, het gebruikte gereed toegepaste werkmethode, de vorm van beloning – per uur of in aangenomen werk – en of de taak de gehele dag of een ervan omvatte.

De resultaten

Volgens de door de SAOB, onder andere voor de Stichting Bouwresearch, gehanteerde methode zou de maximale arbeidsproduktiviteit, gezien onder andere het klimaat, 64% bedragen. De waargenomen arbeidsproduktiviteit bedroeg 30% en zou bij passende maatregelen ke worden opgevoerd tot 52%.

Volgens de universiteit en de Nationale Bouw Raad zijn de maatregelen tweeerlei: mensgebonden en bedrijfgebonden. Als mensgebonden maatregel werd voorgesteld het werken in tijdloon zoveel mogelijk te vervangen door beloning naar geleverde produktie. Uit de vele studies kwamen voor de belangrijkste bewerkingen voldoende tijdnormen beschikbaar. Bovendien werd een wettelijke minimumloon aanbevolen.

Tot de bedrijfsgebonden maatregelen behoorden: het invoeren van efficientere werkmethoden, het beschikbaar stellen van effectievere gereedschappen, meer discipline bij komen en gaan en vooral het verbeteren van het management op de bouwplaatsen.

Daarnaast diende de regering alles in het werk te stellen om de sterke inflatie een halt toe te roepen: meer ke met het verdiende geld is een belangrijke prikkel tot een verhoging van de produktiviteit.

De Tanzaniaanse bouwvakkers ke efficienter en effectiever werken mits er geeigende actie komt van de zijde van de bedrijven en van het management.

Reageer op dit artikel