nieuws

Kustlocatie kan in vier jaar worden aangelegd

bouwbreed Premium

Baggerend Nederland is in staat de kustlocatie tussen Hoek van Holland en Scheveningen binnen een periode van vier jaar aan te leggen. “Voor het jaar 2000 zou je moeten beginnen. Dan kan je in 2002 met woningbouw beginnen en zo het Groene Hart ontlasten.”

Voorzitter Lubberhuizen van de Vereniging van waterbouwers in bagger-, kust- en oeverwerken is enthousiast over het onderzoek dat de Stuurgroep Kustlocatie afgelopen week presenteerde. Dat de kustlocatie volgens dit onderzoek goedkoper uitpakt dan werd verwacht onderschrijft hij. “Wij hebben dat altijd gezegd. De ontwikkelingen en innovaties in de baggersector hebben er voor gezorgd dat we steeds efficienter ke werken. De baggerprijzen zijn de afgelopen jaren niet gestegen.”

Groene hart

Lubberhuizen ziet de kustlocatie als het alternatief voor het Groene Hart. “Bouwen voor de kust heeft veel positieve effecten. Woningbouw zal goedkoper zijn omdat de grondkosten per vierkante meter op de kustlocatie naar mijn idee aanzienlijk goedkoper uitpakken dan de grondkosten in het Groene Hart. Daarnaast kan de Scheveningse haven worden ontlast en wordt ook de ontsluiting van de Randstad veiliggesteld. In het Groene Hart kan je beter geen woningbouwlocaties plannen, maar infrastructuur als hsl en Betuwelijn, kan natuurlijk wel. Tot slot kan er geld worden bespaard op het gebied van kustbeheersing. Ik verwacht dat suppleties langs de kust van Scheveningen met de aanleg van de kustlocatie niet meer nodig zijn”, aldus Lubberhuizen.

Dat de baggeraars in staat zijn een dergelijke locatie op te spuiten staat volgens Lubberhuizen buiten kijf. “Voor de kust van Hongkong hebben we in 31 maanden een locatie opgespoten van in totaal 300.000 kuub. De kustlocatie voor Scheveningen vergt 400.000 kuub. Dat moet dus in vier jaar lukken.”

Minder enthousiast is prof. Frieling (stedebouwkundig ontwerpen in Delft en daarvoor actief op het gebied van landaanwinning bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders).

Glastuinbouw

Het geld dat de kustlocatie vergt zou volgens hem veel beter ke worden gestoken in het verplaatsen van de glastuinbouw naar het oosten van het land, waardoor ten zuiden van Den Haag ruimte vrijkomt.

Frieling: “Logistiek gezien zit de glastuinbouw helemaal verkeerd. Het meeste wordt immers geexporteerd richting Duitsland. Deze industrie zou veel beter op z’n plaats zijn in de omgeving van Arnhem, Nijmegen en Venlo. Vervolgens komt er dan ruimte vrij voor Den Haag. Wanneer dat gebied wordt opgespoten ontstaat er een aangenaam klimaat voor woningbouw. Daarvoor hoef je niet naar kunstgrepen als een kustlocatie te zoeken”, aldus Frieling.

De stedebouwkundige voegt er, vanuit zijn oude discipline, aan toe dat wanneer men toch land wil opspuiten er beter naar de inpoldering van de Markerwaard kan worden gekeken. “In het gebied tussen Leiden en Haarlem ontstaan straks immers ook ruimteproblemen als gevolg van de bollenteelt. Deze industrie zou je beter samen met de tuinbouw een onderkomen ke geven op de Markerwaard. Op die manier roep je een halt toe aan de versnippering van deze activiteiten in de Randstad, en komt er ruimte vrij voor woningbouw en bedrijvigheid.”

Reageer op dit artikel