nieuws

Heffing op leegstand tegen verkrotting in Vlaanderen

bouwbreed

De Vlaamse regering heeft tot een heffing op leegstaande huizen en gebouwen besloten die vanaf 1997 tussen de f. 14 en f. 16 miljoen per jaar moet opbrengen. Voor de bestrijding van de verkrotting wordt een sociaal hulpfonds opgericht dat in 1996 kan beschikken over een bedrag van Bfr 4,4 miljard (circa f. 242 miljoen).

Dit maakte premier Luc van den Brande van de Vlaamse gewestregering bekend bij de presentatie van de begroting van de Vlaamse gewestregering voor 1996. Deze begroting is aan de uitgavezijde goed voor een totaalbedrag van Bfr 534,7 miljard ( f. 29,7 miljard).

Aan deze begroting ontlenen we verder nog de volgende bijzonderheden. De Antwerpse luchthaven ‘Deurne’ wordt geprivatiseerd. Met de opbrengst daarvan zal de Vlaamse overheid de luchthaven van de badplaats Oostende uitbouwen. Daar komt een aanvliegroute over zee om de geluidsoverlast voor de inwoners te beperken.

Volgend jaar wordt tevens begonnen met de verdieping van de Westerschelde. Deze dient om ook de grootste zeeschepen toegang tot de Antwerpse haven te verschaffen. Het paarse kabinet in Den Haag is daarmee akkoord gegaan nadat Nederland tientallen jaren lang deze vurige wens van de Antwerpse haven had gedwarsboomd omdat Belgie in gebreke bleef bij de toelevering van voldoende schoon Maaswater, een Nederlands belang in verband met de drinkwatervoorziening in Rotterdam en Zuidwest-Nederland. De Vlaamse regering zal ook overeenkomsten sluiten met vijf grote Vlaamse steden om hun centrum verkeersarm te maken en het openbaar vervoer te bevorderen. De maatregel wordt gepresenteerd als “goed voor de zwakke weggebruiker”.

Een belangrijk punt is ook dat dat de aanleg van riolen in Vlaanderen zal worden versneld. Op dat vlak heeft Vlaanderen een grote achterstand weg te werken. In Hasselt, de hoofdstad van de Belgische provincie Limburg, bouwt de Vlaamse regering een Vlaams Administratief Centrum. Daaraan hangt een prijskaartje van Bfr 600 miljoen ( f. 33,3 miljoen).

Kettingreactie

De maatregelen tegen de verkrotting hebben alles te maken met het feit dat in de achtergebleven buurten het rechts-extremisme (de Vlaamse Blok-aanhang) goed gedijt, zo verklaarde een Vlaamse topambtenaar bij een toelichting op deze maatregel.

Maar directeur Johan Leman van het centrum voor Gelijke kansen en Racismebestrijding verklaarde dat alleen geld om in bakstenen te investeren niet volstaat om aan echte stedelijke vernieuwing te doen. Hij bepleit ook steunmaatregelen voor de middenstand in de verkrotte stadsdelen omdat de middenstand volgens hem juist de hefboom is om een stedelijke volksbuurt op peil te houden.

Het vertrek van een enkele handelaar uit een winkelstraat kan volgens Leman een kettingreactie veroorzaken waarbij meer handelaars en bemiddelde bewoners de buurt verlaten. De verlaten panden worden dan ingenomen door ‘gastmiddenstanders’, aldus Leman en door deze kettingreactie riskeert een buurt in korte tijd zo te veranderen dat de bewoners zich daar niet meer thuisvoelen. Daarom pleit Leman ervoor om middenstanders desnoods met premies in dit soort stadsbuurten te houden en ook om bepaalde eisen te stellen aan de gastmiddenstanders, c.q. allochtone middenstanders.

Kleine poen

Leman wil ook dat de sociale huisvestingsmaatschappijen worden verplicht om te investeren in kleine poen om zo de verloedering van de volksbuurten in de grote steden een halt toe te roepen. Nu zijn ze alleen geinteresseerd in grote nieuwbouwpoen. Tenslotte wil hij dat er snel werk wordt gemaakt van een beteugeling van het drugsprobleem bij jongeren en dat er meer allochtonen in dienst worden genomen bij politie en rijkswacht hetgeen de leefbaarheid van de volksbuurten en speciaal de veiligheid ten zou bevorderen.

Reageer op dit artikel