nieuws

Bedrijfstak worstelt nog steeds met Bouwbesluit

bouwbreed Premium

“De technische voorschriften in het Bouwbesluit zijn gecompliceerd. De sommen die gemaakt moeten worden om bouwwerken te laten voldoen aan de in die voorschriften aangegeven prestaties zijn niet altijd even gemakkelijk.”

Dat concludeerde de heer M.L. Timmer van Bouw- en Woningtoezicht in de gemeente Delft op BouwMECC 95 in Maastricht, tijdens een door BOB Bouwcentrum Opleidingen belegd symposium ‘Bouwbesluit in de uitvoering, is de aannemer altijd de pineut?’.

Timmer is een deskundige op het gebied van deze voor de bouw belangrijke standaardregeling. Hij doceert het Bouwbesluit namelijk in cursussen van de BOB en de Bestuursacademie en is voorts directeur van de Aannemersopleiding in Den Haag.

Dat het Bouwbesluit er kwam noemde hij een goede zaak. Want de voor die tijd geldende voorschriften, vastgelegd in de bouwverordeningen van de gemeenten, gaven volgens hem ruimte voor verschillende interpretaties. “Hierdoor ontstond een warwinkel van inkleuringen van deze voorschriften, hetgeen het ontwerpend maar ook het uitvoerend bouwbedrijf niet positief kon waarderen”, stelde hij.

Veel kritiek

Maar het Bouwbesluit ontmoet in de bouw veel kritiek: “Van meet af aan is uit de bedrijfstak gehoord dat de nieuwe voorschriften gecompliceerd zijn. De bedrijfstak in haar totaliteit werd ertoe gezet niet alleen kennis te nemen van de nieuwe regels, maar deze ook uitgebreid te bestuderen. Hiervan is niet echt op grote schaal gebruik gemaakt.”

Wel zijn volgens Timmer via daarvoor geschikte kanalen tekortkomingen geinventariseerd, op grond waarvan het Bouwbesluit inmiddels diverse malen is gewijzigd en aangevuld.

Hij noemde het in dat verband “een goede zaak dat de centrale overheid een flexibele, via ministeriele regelingen aan te passen opzet voor de technische voorschriften heeft gekozen”. Dat dit snel kan gaan, bleek volgens hem uit het feit dat in augustus dit jaar al het 23ste supplement op de standaardregelingen in de bouw is uitgebracht.

“Het brengt met zich mee dat allen die beroepsmatig en als bouwkundige bij het realiseren en/of beheren van een bouwwerk zijn betrokken, een gedegen kennis van de voorschriften moeten bezitten en deze even snel moeten bijhouden. Dat zal nog tot menige verzuchting leiden”, meende hij.

Strijdigheid

Timmer wees er op dat het Bouwbesluit prevaleert boven de in de aannemingsovereenkomst verlangde technische prestaties van het produkt. “De aannemer is hiervoor verantwoordelijk en kan hierop worden aangesproken. Strijdigheid tussen verlangde technische prestaties en Bouwbesluit moet altijd gemeld worden op grond van de Uniforme Administratieve Voorwaarden. Met de regelgeving strijdige opdrachten zijn niet acceptabel. De aannemer is altijd aan te spreken op tekortkomingen”, zei hij.

Hij drong er bij de aannemers op aan om “bij strijdige opdrachten tijdens de uitvoering de verantwoordelijkheid schriftelijk te leggen waar zij hoort”.

Wordt toch in afwijking met de bouwregelgeving en de daarbij behorende tekeningen gebouwd, dan treedt de overheid daartegen keihard op: “Ingebruikname van het gebouwde is dan verboden.”

Reageer op dit artikel