nieuws

Neutrale Schade Commissie beperkt aantal claims

bouwbreed

De Neutrale Schade Commissie bij de aanleg van de Willemsspoortunnel in Rotterdam voor de afhandeling van claims als gevolg van verlaging van de grondwaterstand en van trillingen bij heien is een nuttig instrument gebleken. Het aantal claims is beperkt gebleven en de gehonoreerde claims waren van geringe omvang.

De bouwput voor de Willemsspoortunnel bevindt zich in een dicht bebouwde omgeving. De ontgraving gebeurde grotendeels ‘in den droge’ waarbij de grondwaterstand in de put door middel van bronbemaling werd verlaagd. De kans op schade aan omliggende bebouwing is in zo’n situatie niet uit te sluiten, ondanks zorgvuldige uitvoering. Voor de beoordeling van de schademeldingen is een Neutrale Schade Commissie (N.S.C.) ingesteld die – indien nodig – een bindend advies kon geven over de vraag of de schade veroorzaakt is door werkzaamheden in verband met aanleg van de tunnel. Tot de taak van de commissie behoorde ook acties te ondernemen om schades te voorkomen of te verminderen.

De ervaringen van de commissie zijn vastgelegd in het zojuist verschenen CUR/COB-rapport 95-4 dat handelt over de claims voor verlaging van de grondwaterstand en heitrillingen. Naar de mening van de N.S.C van de Willemsspoortunnel is de instelling van een Neutrale Schade Commissie nuttig geweest. Dat het aantal schade gevallen beperkt is gebleven is ongetwijfeld mede te danken geweest aan de degelijke ontwerpen en de zorgvuldige uitvoering van de tunnelwerken, zo valt te lezen.

Instellen van de commissie bood voor bewoners en eigenaren die schade ondervonden of meenden die te hebben geleden, het voordeel dat claims volle aandacht zouden krijgen zonder dat daarvoor een gerechtelijke procedure nodig was. Voor de verzekeringsmaatschappijen was de expertise binnen de commissie aanleiding de uitspraken van de N.S.C als bindend te aanvaarden. Daardoor hoefde geen contra-experts te worden ingeschakeld.

Een van de belangrijkste zaken bij het voorkomen of vaststellen van de omvang van schades is het vaststellen van de nul-situatie. De opstellers van het rapport bevelen voor toekomstige poen aan dit in twee fasen te doen. In een eerste fase worden panden in het invloedsgebied van de bemalingen aangewezen die gevoelig zijn voor schade of gevoelig voor uitbreiden van reeds aanwezige schades. Het gaat in deze fase om visuele opnamen.

Tweede fase

De tweede fase omvat daadwerkelijke opname van de bouwkundige toestand door beschrijving en foto’s. Ook ke bij panden die daarvoor in aanmerking komen meetbouten en zakbakens worden aangebracht. Bovendien ke in deze fase peilbuizen worden aangebracht in de nabijheid van gevoelige bebouwing en in landbouwgebieden binnen het invloedsgebied van de bemalingen.

De kosten en baten verbonden aan optreden van een N.S.C. ke worden geoptimaliseerd, zo stellen de opstellers van het rapport vast. De grootste kostenpost is in het algemeen het vastleggen van de nul-situatie. Dat bedrag kan lager uitvallen als zakelijk wordt gehandeld door de opname daarvan in twee fasen te splitsen.

Besparingen bij het behandelen van claims zijn mogelijk omdat direct de relevante opname- en meetinformatie beschikbaar is. Claims ke dan sneller en beter worden afgehandeld. Vastleggen van de nul-situatie en het periodiek meten ke verder tot beperking leiden van het indienen van schadeclaims waarbij het verband met de uitvoering niet duidelijk aanwezig is.

Voor een deel bestaan de baten uit niet-ingediende claims zo stelt de N.S.C. vast. Dit omdat men – bij afdoende voorlichting – goed op de hoogte is van de nauwgezette werkwijze van een Neutrale Schade Commissie.

CUR/COB-rapport 94-5 ‘De behandeling van schadeclaims bij ondergronds bouwen. Case Willemsspoortunnel Rotterdam’ is te bestellen bij CUR te Gouda.

Reageer op dit artikel