nieuws

Limburg voert vergunning in voor mobiele brekers

bouwbreed

De provincie Limburg gaat een vergunningenstelsel introduceren voor mobiele puin- en houtbrekers. Dat kondigen gedeputeerde staten aan in een nota die ten grondslag ligt aan uitbreiding van de provinciale milieuverordening.

In Limburg zijn enkele tientallen puinbreekbedrijven actief. Het aantal malen dat nu mobiele puinbrekers worden ingezet is volgens GS relatief beperkt. Geschat wordt (op basis van informatie uit het bedrijfsleven zelf) dat het gaat om “hooguit 10 maal per jaar”.

Voor het inzetten van zo’n breker is voortaan een vergunning nodig. Daarbij beoordeelt de provincie onder welke condities de mobiele breker ingezet mag worden. Gedacht wordt in dat verband aan herkomst van puin, afzet van het produkt, de kwaliteit van het produkt etc.

Van de feitelijke inzet (meestal bij sloop van bouwwerken) moet melding worden gemaakt bij de gemeente. Die kan dan locatiegebonden hinder (geluid en stof) nader beoordelen.

Inschatting

Volgens GS zullen jaarlijks waarschijnlijk drie van zulke “paraplu-vergunningen” De inschatting wordt bemoeilijkt “door het gegeven dat bij de komende invoering van een stortverbod voor onbewerkt bouw- en sloopafval alleen nog granulaat zal mogen worden ingezet. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een toename van de inzet van mobiele brekers”.

Overigens erkennen GS dat het introduceren van het vergunningenstelsel voor mobiele brekers “een extra last betekent”. Maar ze vinden dat acceptabel omdat “bij het vaststellen van het landelijke Implementatieplan Bouw- en Sloopafval alle betrokken partijen de wenselijkheid van een dergelijke regeling hebben onderschreven”.

De gekozen methode voorziet volgens GS echter wel in minimalisering van de last voor bedrijven. Immers, er kan volstaan worden met een eenmalige aanvraag van een vergunning en voor het overige met meldingen.

Reageer op dit artikel