nieuws

GS Limburg mag oordelen over brandstoffen Enci

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Limburg bepalen als bevoegd gezag of bij de cementproduktie door de Enci in Maastricht sprake is van afvalverwerking als gebruik wordt gemaakt van materialen als alternatieve brandstof waarvoor niet eerder toestemming of vergunning is verleend. Ook dit bevoegd gezag stelt de emissie-eisen van de installaties vast.

Dit antwoordt minister De Boer van VROM op schriftelijke kamervragen van Tweede-Kamerlid Poppe (SP) over het verlenen van een vergunning aan de Enci door de provincie Limburg voor het inzetten van nieuwe grond-, brand- en hulpstoffen.

De Enci denkt aan het inzetten van stoffen zoals geshredderde autobanden, papierpulp en glycolbodems ter vervanging van normale brandstof. Tegen de ontwerp-vergunning zijn circa 3700 bezwaarschriften binnengekomen. In de ontwerp vergunning is een procedure opgenomen op grond waarvan door de Enci wordt vastgesteld of stoffen wel dan niet als afvalstof gezien moeten worden. Gedeputeerde staten van Limburg beraden zich thans op het te nemen besluit. Dat mag in oktober 1995 verwacht worden.

Tweede-Kamerlid Poppe wilde onder meer van de minister weten of bij toepassen van bepaalde stoffen als brandstof door de Enci sprake kan zijn van omzeilen van emissie-grenswaarden waaraan afvalverbranders als AVR-Chemie wel moet voldoen. Naar de minister laat weten is gedeputeerde staten in deze het bevoegd gezag.

De minister is overigens van mening dat naar de huidige inzichten sprake is van verwerking van afvalstoffen voor zover het de toepassing van brandstof betreft. De regionale inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene heeft in deze zin geadviseerd naar aanleiding van de ontwerp-vergunning van gedeputeerde staten.

Emissie-eisen

De minister antwoordt verder dat het ook aan gedeputeerde staten van Limburg is de emissie-eisen vast te stellen. De Enci valt namelijk niet onder de werkingssfeer van de ‘Richtlijn Verbranden’. Die regeling is op 1 maart 1993 komen te vervallen. De Enci valt ook niet onder de werking van het opvolgende ‘Besluit luchtemissies afvalverbranding’.

Reageer op dit artikel