nieuws

Brabant past grensbedrag openbaar aanbesteden aan

bouwbreed

Het grensbedrag waarboven de provincie Noord-Brabant bouwwerken openbaar moet aanbesteden, wordt aangepast. Bedraagt het nu nog f. 500.000 inclusief btw, vanaf 1 januari volgend jaar wordt dat f. 450.000 exclusief btw. Die aanpassing is volgens Gedeputeerde staten noodzakelijk om beter in de pas te lopen met Europese regelgeving.

Ze concluderen dit in de door hen vastgestelde nota ‘Evaluatie Aanbestedingenbeleid’. Het provinciale beleid als zodanig zal niet worden aangescherpt. Naar de mening van GS voldoet de huidige systematiek. Alleen het grensbedrag voor openbaar aanbesteden willen ze veranderen.

In Noord-Brabant wordt uitgegaan van bedragen inclusief btw. “De Europese richtlijnen, het Uniform Aanbestedingsreglement (UAR) en de aanbestedingsrichtlijnen van de andere provincies gaan echter uit van bedragen exclusief btw. Een en ander betekent, dat de functionele afdelingen werken met bedragen exclusief btw en dat ten behoeve van de rapportage omrekeningen moeten plaatsvinden”, stellen ze vast. Met aanpassing van het grensbedrag is dat probleem opgelost.

Overigens beklemtonen GS nog dat ook werken beneden het grensbedrag, die zich daarvoor lenen, openbaar aanbesteed blijven worden.

Kwaliteitsverschillen

Het introduceren van openbaar aanbesteden heeft de provincie over 1992, 1993 en 1994 bijna f. 10 miljoen opgeleverd, omdat de aanneemsommmen lager uitvielen dan de ramingen. Maar dat verschil neemt wel af onder invloed van marktontwikkelingen.

Weliswaar wordt volgens GS met openbaar aanbesteden de laagste prijs verkregen, maar ze plaatsen daarbij wel een kanttekening: “De uiteindelijke prijs/kwaliteitsverhouding van het gerealiseerde werk is afhankelijk van factoren die op elkaar van invloed zijn. Mede afhankelijk van de marktsituatie waarin de opdracht tot stand komt, ke openbaar aanbestede werken kwaliteitsverschillen vertonen met niet openbaar aanbestede werken”.

De omvang van die kwaliteitsverschillen in relatie tot de kosten – dus niet alleen de prijs – (waaronder ook de kosten van toezicht) is echter niet te kwantificeren. “Om meer inzicht te krijgen, zodat dit element meer meetbaar onderwerp van discussie kan zijn, is een onderzoek begonnen”, aldus GS.

Bewijslast

Een ander belangrijk aandachtspunt blijft volgens hen dat “bij de openbare aanbesteding de bewijslast bij de aanbesteder ligt als die van oordeel is dat een inschrijver bij een aanbesteding niet aan de selectiecriteria voldoet”.

Dit kan er bij een openbare aanbesteding toe leiden dat “het werk moet worden opgedragen aan een aannemer wiens werkopvattting en algemeen maatschappelijke opvattingen niet corresponderen met die van de overheid als opdrachtgever”.

Dit zal volgens GS “de verhouding tussen opdrachtgever en aannemer tijdens de uitvoering van het werk niet ten goede komen, hetgeen zijn uitstraling naar het werk zal hebben. In die situatie spelen de kwaliteit en de intensiteit van het toezicht een rol”.

Reageer op dit artikel