nieuws

‘Brabant’ opent aanval op stort illegaal bouw- en sloopafval

bouwbreed Premium

Met als doel het illegaal storten van bouw- en sloopafval fors terug te dringen, begint het stadsgewest ‘s-Hertogenbosch binnenkort in samenwerking met waterschappen, gemeenten, streekgewest Brabant-Noordoost en politie een grootscheepse opsporingsactie. Justitie zal daarbij een zogenoemd lik-op-stuk-beleid voeren. Vervuilers moeten direct een schikking van f. 250 betalen en draaien verder ook op voor de kosten van het opruimen.

De actie begint maandag 2 oktober en duurt tot eind december. Door middel van advertenties en interviews in dag- en weekbladen wil het stadsgewest met name de burgers activeren bij ontdekking van illegaal storten van bouw- en sloopafval dit te melden. “Belangrijke schakel in het geheel zijn de meldingen via de milieuklachtenlijn”, licht H. Hazenbosch, regionaal handhavingscoordinator van het stadsgewest ‘s-Hertogenbosch dan ook toe. “Vervolgens worden de meldingen door de politie nagetrokken die uiteindelijk ook op zoek gaat naar de daders. Wanneer deze worden gepakt, moeten ze direct f. 250 betalen. Daarna komen ook de kosten voor het opruimen voor hun rekening. Mochten de daders niet worden achterhaald dan wordt bekeken wie er dan moet betalen voor het opruimen.” Volgens Hazenbosch is daarbij niet denkbeeldig dat de eigenaar van de grond de rekening gepresenteerd krijgt.

Noodzakelijk

De actie is volgens Hazenbosch noodzakelijk omdat het illegaal storten in de provincie hand over hand toeneemt. “Daarbij blijven ook natuurgebieden niet gespaard. In de pers verschijnen dan ook met de regelmaat van de klok berichten over nieuwe vondsten van gestort bouwafval. Binnen de regio hebben we daarom de aanpak van dit probleem prioriteit gegeven.”

Deze constatering lijkt in tegenspraak tot de uitkomsten van een eerder dit jaar gepresenteerde evaluatie van het convenant Milieuschadelijke (afval)stoffen uit de bouw. Het convenant betreft een overeenkomst tussen organisaties van architecten, aannemingsbedrijven, inzamelbedrijven van gevaarlijk afval de provincies en gemeenten in Noord-Brabant.

Volgens de evaluatie zou het zeer goed gaan met de inzameling van het bouw- en sloopafval. In korte tijd zou al meer dan de helft van het vrijkomend afval worden ingezameld. Een en ander betekende zelfs een stijging van ruim 400 procent ten opzichte van 1988. Volgens Hazenbosch, die nauw betrokken is geweest bij het opstellen van de evaluatie, blijken de cijfers achteraf toch niet zo hard. “Er wordt al veel ingezameld, maar nog lang niet voldoende.”

Een gezamenlijke actie die naast stadsgewest wordt gedragen door waterschappen, gemeenten en Justitie is in de visie van Hazenbosch de methode om het illegaal storten onder de aandacht te brengen en het te bestrijden. “Dat we hebben gekozen voor het noordoosten van Brabant heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat dit voor de politie een regio is. Dat maakt het maken, maar vooral ook het nakomen van de afspraken enigszins eenvoudiger.”

Niet eenvoudig

Dat juist het op een lijn krijgen van alle deelnemers niet eenvoudig is blijkt wel uit het feit dat op het Brabantse provinciehuis het bureau ‘handhaving’ niet op de hoogte is van wat de andere milieuafdeling samen met de stadsgewesten op touw zet. “Dat verbaast me niets”, zegt Hazenbosch. “Op het provinciehuis werken ze wel vaker langs elkaar heen. Wat dat betreft kan wat dat betreft de coordinatie een stuk verbeterd worden.”

Tot eind december loopt de grootscheepse opsporingsactie. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Aan voorspellingen waagt de coordinator zich echter niet. Op de vraag of door het breed aankondigen van de actie bouwers hun afval voorlopig even buiten het gewest storten reageert Hazenbosch luchtig. “Tja dat gevaar loop je natuurlijk altijd. Maar het moet duidelijk zijn dat de aandacht voor het probleem na december niet minder wordt.”

Reageer op dit artikel