nieuws

Versterken Maasdijken dreigt duurder uit te vallen

bouwbreed

De versterking van de Maasdijken in Limburg dreigt veel meer te gaan kosten dan het bedrag van f. 155 miljoen gulden, dat het rijk hiervoor heeft uitgetrokken. Daarom worden de zwakste dijken het eerst versterkt. Dit zei woordvoerder K. Slijkhuis van de provincie Limburg tijdens een beroepszaak voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

De rechters van Raad van State bogen zich over de bezwaren van de Waterleidingmaatschappij Limburg, DSM en een aantal particulieren tegen de dijkversterking. Aan de orde kwam het kadeplan Stein, Born, Susteren, Echt en Maastricht, dat door de provincie op grond van de Deltawet is vastgesteld.

Doel is dat voor half oktober het grondwerk voor de dijken gereed is, zodat het beton- en metselwerk voor 1 december van dit jaar voltooid kan worden. De werkzaamheden zijn onlangs begonnen.

Combinaties

Met de versterking van de 70 kilometer dijk tussen Maastricht en Roermond is een bedrag van f. 60 miljoen gemoeid. Het karwei wordt uitgevoerd door zes combinaties van aannemers. De combinatie Regenboog, bestaande uit Bos-Kalis, Han van Oord, Ballast Nedam en Van den Biggelaar Limburg voert drie bestekken uit.

De combinatie Postma-Ploegam versterkt de dijk tussen Nattenhoven en Roosteren. Een derde combinatie Van Beers-Van de Westerlo werkt tussen Meers en Maasband. De dijkversterking bij Roermond en Herten wordt door het bedrijf Van Lee uitgevoerd.

Over deze dijkverzwaring moet echter nog een besluit worden genomen.

Op de hoorzitting bleek dat een groot deel van de bezwaarmakers inmiddels met de provincie tot overeenstemming is gekomen. Grindwinnaar Stevol heeft een groot deel van de bezwaren ingetrokken nadat de provincie heeft toegezegd dat in belang van de grindwinning een deel van de kade, die het water moet tegenhouden, verlegd kan worden.

Wel blijven de provincie en het chemieconcern DSM van mening verschillen. DSM zegt dat door de aanleg van een dijk toekomstige uitbreidingen van de waterzuiveringsinstallatie in de knel komen. De provincie wil alleen rekening houden met concrete plannen. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laat over enige tijd weten of het trace van de dijkversterking ongewijzigd blijft of aangepast moet worden.

Op tijd klaar

Minister Jorritsma gaat er overigens van uit dat de doelstellingen uit het Deltaplan Grote Rivieren zowel qua kwaliteit als qua tijdsduur worden gehaald. De minister antwoordde dit op kritische vragen van de Eerste Kamerleden Baarda en Eversdijk (beide CDA) over de voortgang van de dijkversterkingswerken.

Op hun beurt baseerden zij zich op verontrustende signalen van voorzitter Lubberhuizen van de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken.

Volgens de minister wordt het Deltaplan ‘voortvarend’ ter hand genomen. “De in de wet genoemde dijkvakken (circa 150 kilometer) zullen voor 1997 waterstaatkundig klaar zijn. Alleen het po Rampspol vormt hierop een uitzondering.

Dit po zal naar verwacht in 1998 worden afgerond”, aldus de minister in haar brief aan de CDA-senatoren.

Voor wat betreft het tweede (mindere urgente) gedeelte van de uit te voeren dijkversterkingen, dat voor het jaar 2000 klaar moet zijn, houdt de minister een slag om de arm als het gaat om tijdige uitvoering. De voorbereidingstijd van uit te geven werken moet dan beperkt ke worden tot circa twee jaar. En dat kan alleen als de Tweede kamer akkoord gaat met de nieuwe Wet op de Waterkeringen, waarin de voorbereidingsprocedures worden geregeld.

Op voorhand zegt de minister er echter vanuit te gaan dat ook deze doelstellingen gehaald zullen worden. De senatoren lieten in hun brief aan de minister ook weten zich zorgen te maken over de wijze waarop de werken worden gegund. Zij vragen zich af of niet vooral wordt gelet op de laagste prijs in plaats van de deskundigheid en de ervaring van de aannemers. Jorritsma verwijst in antwoord hierop naar de waterschappen, die de aanbestedingen voor hun rekening nemen.

Wel zegt ze ‘zich niet voor te ke stellen’ dat de waterschappen niet de deskundigheid en ervaring van aannemers laten meewegen bij de gunning van werken.

Bouwteam

Tot slot zegt de minister niks te voelen voor, zoals de senatoren suggereerden, de oprichting van een bouwteam dat in de uitvoering van het Deltaplan knopen doorhakt, initieert en coordineert.

Reageer op dit artikel