nieuws

Monobronopslag vergt minder bouwoppervlak

bouwbreed

Het monobronconcept voor koude- en warmte-opslag in de grond biedt voor wat betreft de koudwateropslag perspectief voor de utiliteitsbouw en de agrarische sector, met respectievelijk een bruto vloeroppervlak van 5000 m2 en een beteeld oppervlak van tussen de 2500 en 5000 m2. Voor wat betreft de warmte-opslag wordt het systeem nu voor het eerst toegepast bij de bouw van het nieuwe kantoorgebouw van Vrij-Uit in Hoofddorp.

Bij een monobroninstallatie wordt gebruik gemaakt van een ondergrondse opslag, tegen twee bij een doubletsysteem. Enkele jaren geleden heeft DWA Installatie- en energie-advies te Bodegraven in samenwerking met Heidemij Adviesbureau en het Grondboorbedrijf H. Haitjema het monobronconcept ontwikkeld. De tijd voor praktijktoepassing was toen nog niet rijp, omdat nog onvoldoende kennis was opgedaan met de doubletsystemen, waarbij wordt gewerkt met twee afzonderlijke bronnen. Nu is de tijd er kennelijk wel rijp voor. Het kantoorgebouw Vrij-Uit waar het eerste po wordt gerealiseerd, heeft een vloeroppervlakte van 7000 m2.

Het monobronsysteem vergt een lagere investering dan het doubletsysteem. Dit omdat er minder behoeft te worden geboord en er minder leidingwerk nodig is. Bovendien is het ruimtebeslag van het monobronsysteem geringer en ook dat laat zich vertalen in lagere bouwkosten.

Hierdoor wordt het systeem van lange termijn warmte-opslag in de grond ook voor kleinere gebouwen financieel aantrekkelijk.

Bij de warmte-opslag wordt in het bovengedeelte van de aquifer (de watervoerende zandlaag) het warme water opgeslagen en in de onderste helft het teruggevoerde koude water. Deze vorm van warmte-opslag stelt volgens DWA wel zwaardere eisen aan de bodemgesteldheid.

Koude-opslag

Uit een onderzoek van DWA Installatie en energie-advies te Bodegraven in samenwerking met IF Technology te Arnhem in opdracht van Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu) naar het toepassingspotentieel van monobronkoude-opslaginstallaties, blijkt dat dit systeem perspectieven biedt voor de utiliteitsbouw en de agrarische sector.

Uit een voorgaande studie is al gebleken, dat een utiliteitsgebouw minimaal een bruto vloeroppervlakte moet hebben van 5000 m2, wil een monobronkoude-opslagsysteem met een topkoelingscapaciteit, rendabel zijn als installatie voor de comfortkoeling van het gebouw. De overgang waarbij kan worden overwogen om over te gaan van een monobronsysteem op een doubletbronnensysteem ligt bij een vloeroppervlakte van 10.000 tot 15.000 m2.

Marktpotentieel

Aan de hand van plannen voor de utiliteitsbouw in Den Haag, Rotterdam en Utrecht is de verwachte toename van het aantal kantoren in heel Nederland berekend tot het jaar 1998.

Met behulp van deze cijfers, het aantal renovatiepoen, dat te verwachten valt en de verwachting naar de vraag van comfortkoeling is een schatting gemaakt van het marktpotentieel van monobroninstallaties in dat jaar. Op basis van de gegevens is naar voren gekomen dat het monobronconcept interessante mogelijkheden biedt voor tientallen utiliteitsgebouwenpoen. Deze zijn goed voor een totale energiebesparing van ongeveer 800.000 m3 aardgasequivalent op jaarbasis.

Kwekers maken voor het laten groeien van bepaalde bloemen gebruik van grondkoeling. Op dit moment benutten ze hiervoor nog vaak grondwater. Na het gebruik wordt het water geloosd in het riool of op het oppervlaktewater. Koude-opslag zou volgens DWA voor deze sector een interessant alternatief zijn vanwege de grondwaterbelasting die dit jaar is ingegaan, de stijgende lozingskosten en de verwachte toename van de prijzen voor energie. De vervangingsvraag van bestaande systemen door monobronopslag, vormt hier het marktpotentieel.

Het minimaal benodigde teeloppervlakte voor dit systeem ligt tussen de 2500 en 5000 m2. Een overstap naar het doubletsysteem kan hierbij overwogen worden als het bruto teeloppervlak tussen de 5000 en 7500 m3 ligt. Het monobronsysteem kan tot 1998 een marktpotentieel in deze sector betekenen van 70% van de vraag naar koude-opslagsystemen. Daarmee is een cumulatieve besparing van ruim 300.000 m3 op aardgasequivalent te bereiken per jaar.

Principeschema van het monobronsysteem zoals dat wordt toegepast in het kantoorgebouw Vrij-Uit.

Reageer op dit artikel