nieuws

Geen periodiek arbo-overleg bouw meer op rijksniveau

bouwbreed Premium

Als de werkgroep ‘Gevaarlijke en Ongezonde Materialen’, gevormd door de partijen betrokken bij het Convenant Arbeidsomstandigheden Bouwnijverheid in november a.s haar werk zal hebben opgeleverd, is het gedaan met het periodiek gestructureerd arbo-overleg, dat gedurende enige jaren dankzij dit convenant voor de bouw werd gevoerd. Als het aan de rijksoverheid ligt komt er geen vervolg op.

In maart van dit jaar brachten werkgevers en werknemers in de bouw, alsmede vertegenwoordigers van de ministeries van VROM en SoZaWe het evaluatierapport uit over het convenant arbeidsomstandigheden bouwnijverheid, dat vijf jaar lang de arbeidsomstandigheden in de bouw nauwlettend in het oog hield en daarin trachtte verbeteringen aan te brengen.

De daarbij betrokken bouwbonden van FNV en CNV stuurden daarnaast een eigen evaluatierapport omdat zij zich niet konden vinden in de kwalificaties, die van de zijde van VROM aan het het officiele rapport werden gegeven. VROM benadrukte dat een ambitieus programma voor betere arbeidsomstandigheden op gang kon worden gebracht en een positieve bijdrage kon worden geleverd aan de verdere ontwikkeling van het overheidsbeleid waar het arbeidsomstandigheden betreft. Er werd slechts toegegeven dat de daadwerkelijke effecten van het convenant zelf op verbetering van de arbeidsomstandigheden bescheiden waren geweest.

‘Bevreemding’

Die kwalificaties staan vermeld in een brief van staatssecretaris Tommel aan de Vaste Kamercommissie van VROM, die de bewindsman eind mei commentaar vroeg op het alternatieve evaluatierapport van de beide bouwbonden.

Eerst half augustus kwam dit antwoord. Met de genoemde kwalificaties voor het convenant van het ministerie voorop, wordt slechts als commentaar op de evaluatie van de bonden gesteld: “Het officiele rapport is onder begeleiding van alle bij het convenant betrokken partijen, waaronder de bouwbonden, tot stand gekomen. Het bevreemdt mij dan ook dat deze bonden hebben besloten daarnaast met een eigen evaluatie te komen, te meer daar zij stellen dat dit niet te maken heeft met een mogelijk gebrek aan vertrouwen in het officiele evaluatierapport.”

Inhoudelijk wordt er door Tommel niet op het alternatieve rapport ingegaan. Hij verwijst nog slechts naar een brief van zijn collega Linschoten van Sociale Zaken aan de bonden, waarin wordt betreurd dat een alternatief rapport werd opgesteld. En tegelijkertijd wordt aangekondigd dat er geen vervolg op het convenant komt. “Het huidige beleid van de overheid is er juist op gericht het aantal overleg- en adviesplatforms zo veel mogelijk te beperken”, aldus Linschoten.

Asbestverwijdering

Alleen de sub-werkgroep ‘Gevaarlijke en Ongezonde Materialen’ mag de werkzaamheden nog afmaken. Naar wij vernemen zal de werkgroep half november zo ver zijn. Er zal namelijk nog moeten worden geadviseerd over het verlangen van werkgevers verwijdering van asbest in een aantal gevallen volgens een eenvoudiger regime mogelijk te maken. Er zou voor bepaalde werkzaamheden een vrijstellingsregeling voor het slopen van asbest moeten komen.

De bonden willen nog nagaan waar de grens moet komen te liggen voor die vrijstelling en bekijken ook nog op welke wijze een effectieve controle mogelijk is.

Intussen heeft de Sociaal Economische Raad al unaniem positief geadviseerd op het voornemen van het ministerie van Sociale Zaken meer ontheffingen te verlenen voor het verwijderen van asbest. Onder meer heeft die vrijstelling betrekking op het verwijderen van asbest uit water- en gasbuizen.

Spoedoverleg

Met het laatste werk van de werkgroep Gevaarlijke en Ongezonde Materialen is het met de periodieke aandacht voor de arbeidsomstandheden in de bouw gedaan. Dat dit van de zijde van de bonden niet op prijs wordt gesteld blijkt onder meer uit het verzoek van de bouwbond FNV om spoedoverleg met Linschoten naar aanleiding van twee dodelijke ongevallen in de bouw in juli en augustus. De staatssecretaris wil namelijk via deregulering het aantal veiligheidsbepalingen drastisch beperken.

Op het half augustus gedane verzoek is nog niet gereageerd.

Reageer op dit artikel