nieuws

Vutfonds uta-personeel boette miljoenen in

bouwbreed Premium

Het aantal uitgetreden personen, vallend onder de cao voor het uta-personeel bedroeg vorig jaar 837. Dat is een toename met 127 in vergelijking met 1993. Het totale bedrag dat er meegemoeid was (uitkeringsbedragen, administratiekosten en overige baten en lasten) van ruim f. 265 miljoen kon niet door de premie-inkomsten worden gedekt. Daar moest ruim f. 29 miljoen bij.

Een van de oorzaken was de voor dat jaar geldende vut-cao, die aanvankelijk tot 30 april 1995 zou gelden. De daarin neergelegde werkgevers- en werknemersbijdragen bleken onvoldoende om de regeling te ke blijven financieren.

Al voor het jaar 1994 had een premie-aanpassing hebben moeten plaatsvinden, maar die bleef door onenigheid van partijen lang achterwege. Tot eind september vorig jaar alsnog een vut-regeling nieuwe stijl kon worden overeengekomen, waarvan men de ingangsdatum bepaalde op 1 januari van dit jaar.

Rechtszaken

Daar kwamen vut-gerechtigden, die aanvankelijk nog tot 30 april volgens de oude regeling konden uittreden tegen in het geweer. Er werden de nodige rechtszaken gevoerd over de toepasbaarheid van de nieuwe cao.

Een en ander resulteerde in het bestuursbesluit om ‘op basis van redelijkheid en billijkheid’ op een eerder besluit terug te komen. Personen, die in de periode tot en met april van dit jaar de vut-gerechtigde leeftijd in de zin van de oude cao bereikt hebben, kwamen alsnog in aanmerking voor uitkering krachtens die cao. En die overeenkomst bleek voor de uitgetredenen gunstiger.

In het verslagjaar kwam men overeen dat werkgevers een extra bijdrage van 0,37% zullen gaan betalen teneinde het in de loop van 1994 ontstane financieringstekort te helpen dichten.

Dat de vut-regeling een grote aantrekkingskracht op het personeel blijkt te hebben, valt op te maken uit het feit dat de uittredingen voor 30% betrekking hadden op werknemers van 60 jaar of ouder en voor 70% op werknemers van 57 jaar en ouder.

Het bestand aan vuttende uta’ers kwam na het boekjaar 1994 op 3902 tegen 3520 in 1993.

Reageer op dit artikel