nieuws

Nauwkeurig werk geeft weinig zettingen Amsterdam gaat boorsnelheid Noord-Zuidlijn beperken

bouwbreed

De voortgang bij het boren van metrobuizen in Duisburg is beperkt door de beschikbare budgetten. In Amsterdam zal dat bij het boren van de Noord-Zuidlijn niet het geval zijn. Daar wil men de voortgang wel beperken, maar alleen om er zeker van te zijn dat nauwkeurig wordt gewerkt. Zettingen en daarmee het risico van schade aan gebouwen worden dan absoluut tot een minimum beperkt.

Het metronet van Duisburg, een stad van 55.000 inwoners aan de Rijn en gelegen tussen Dusseldorf en Essen, wordt uitgebreid met een geboord traject ter lengte van 3,6 km. Het gaat om de verbinding van de wijk Duissern, onder de havenbekkens in de Ruhr door en onder de bebouwing van de wijk Meiderich naar het station Meiderich Sud. In Duisburg stroomt de Ruhr in de Rijn. De havenbekkens in Duisburg vormen de grootste binnenhaven ter wereld. Met aanleg van de metro hoopt het stadsbestuur een verbinding te ke bieden die een goed alternatief vormt voor de auto. De bouwtijd voor het po Ruhrtunnel Meiderich is 87 maanden.

Met een boormachine met uitwendige diameter van 6750 mm worden twee enkele tunnelbuizen geboord die een inwendige diameter krijgen van 5,5 m. Het werk wordt uitgevoerd door een bouwcombinatie bestaande uit: Hochtief, Zublin AG, Heitkamp GmbH en Walter Bau AG.

In Amsterdam is door de gemeenteraad gekozen voor geboorde alternatieven voor aanleg van de Noord-Zuidlijn. Daartoe werd besloten omdat daarmee de hinder voor het stadsleven beperkt kan blijven. Het Amsterdamse po bevindt zich momenteel in de definitiefase. Het project in Duisburg is door mensen van het Opdrachtgeversbureau Noord-Zuidlijn van Amsterdam bezocht om zich op de hoogte te stellen van de boortechniek en de invloed daarvan op de gang van zaken bovengronds in de stad. Beide poen hebben veel overeenkomsten. Het gaat min of meer om dezelfde grondslag met in Duisburg wat meer grind erin. De wijze van stations maken is ook hetzelfde. Andere boorpoen die enige overeenkomst vertonen en die binnen een redelijke afstand liggen zoals die in Essen en Keulen zijn inmiddels klaar.

Geen voorkeur

Met de keuze om in Duisburg te gaan kijken wordt op generlei wijze een voorkeur voor een aannemer voor de aanleg van de Amsterdamse metro tot uitdrukking gebracht. Tijdens een bezoek bij de Stadsgartnerei, waar zich de beginschacht voor het po in Duisburg bevindt, heeft A. Klinkert, hoofd opdrachtgeversbureau Noord-Zuidlijn, laten weten dat het werk Europees zal worden aanbesteed. Er zal een openbare procedure worden gevolgd. Om zeker te zijn dat bedrijven die inschrijven technisch en financieel in staat zijn het werk naar behoren uit te voeren zal een voorselectie van gegadigden worden uitgevoerd. De kandidaten die voldoen mogen een prijs indienen, waarbij het gaat om de voor de opdrachtgever ‘meest aantrekkelijke’ aanbieding.

Klinkert denkt voor verschillende onderdelen aan verschillende contractvormen. Voor bovengronds werk zal dat een traditionele zijn. Voor de droge bouwputten wordt meer een beroep gedaan op de kennis van de aannemer. De contractvorm wordt daarop afgestemd.Voor het boren moet geheel worden afgegaan op de kennis van de aannemers. Daar moet dan ook meer gedacht worden aan ‘Design and Build’-contract. De aanbesteding van het boorwerk is begin 1997 te verwachten.

Schade

De beginschacht voor het po in Duisburg is gekozen op een plaats waar een spoorwisselplaats is voorzien. Het is een open bouwput met een lengte van 91 m. Over een lengte van 610,5 m is in een boog naar de bouwput voor het station Auf dem Damm geboord. Vandaar loopt het te boren trace oostwaarts over een afstand van 390,5 m naar de bouwput voor het station Meiderich-Sud. Na dit station wordt de lijn naar de oppervlakte gevoerd en sluit aan op de strassenbahn. In zuidelijke richting loopt het trace vanuit de beginschacht over een afstand van 2092 m naar een bouwput van 58 m. De totale tracelengte is 3658 m waarvan over 3101 m geboord gaat worden.

De voorgang van het boren is goed. In goede grond wordt 16 m per dag gerealiseerd. In kleilagen ging het met 5 tot 6 m per dag echter beduidend minder. Volgens Thomas Stewering, poleider voor de opdrachtgever voor het po Ruhrtunnel Meiderich, is een uitvoeringsduur 87 maanden voorzien. Naar het zich nu laat aanzien zal dat met 12 maanden bekort ke worden. De bouwtijd van 87 maanden is gebaseerd op de budgetten die voor het werk door landelijke en lagere overheden en de stad Duisburg zelf beschikbaar zijn gesteld.

Er is volgens Stewering ondanks alle voorzorgen wel schade aan gebouwen opgetreden. Maar die is in vergelijking met andere bouwmethode van eerder in de stad uitgevoerde werken gering te noemen. Bij de voorbereiding van het werk is rekening gehouden met zettingen tot 2 cm. De standzekerheid van de gebouwen boven het trace zijn hierop nagerekend. Tot nu toe zijn de zettingen beperkt gebleven tot 1cm. Het po in uitvoering in Duisburg en het nog uit te voeren po voor de Noord-Zuidlijn in Amsterdam vertonen op een aantal punten verschillen. Alhoewel de grondslag in Duisburg in het algemeen overeenkomt met die in Amsterdam is die in Duisburg toch wat grover met duidelijk meer grind. Bovendien zijn er meer fluctuaties in de druk van het grondwater als gevolg van waterstandsverschillen op de rivier.

Verschil

In Duisburg worden de open bouwputten toegepast bij aanleg van stations en spoorwisselplaatsen. Die zijn gemaakt met diepwanden die achterwaarts zijn verankerd. In Amsterdam worden de bouwputten gestempeld uitgevoerd en direct voorzien van een dak. Daardoor kan de bovengrondse infrastructuur direct worden hersteld. Verder staan in Duisburg geen funderingspalen onder de bebouwing.

Belangrijk verschil tussen de beide poen is dat in het bestek voor de Noord-Zuidlijn een beperkingen voor de voortgang zal worden opgenomen. Want hoge voortgang betekent hoge risico’s, vindt men bij het Opdrachtgeversbureau.

Het is voor 90% zeker dat gekozen gaat worden voor twee enkelsporige tunnels met een uitwendige diameter van 6,5 m en inwendig 5,5 m. Naar verwachting zal in Amsterdam met twee boormachines worden gewerkt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels