nieuws

Linschoten kondigt grote herorientatie Arbowet aan

bouwbreed Premium

Meer dan nu het geval is moeten werkgevers en werknemers verantwoordelijk worden gesteld voor de arbeidsomstandigheden in de individuele bedrijven. Om dat te bereiken moet de huidige arbo-wetgeving ingrijpend worden herzien. Hierover zal dit najaar een adviesaanvraag naar de SER worden gestuurd. Het wetsvoorstel zelf zal in de loop van 1997 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Dat stelt staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De herziening van de Arbo-wet vindt plaats in het kader van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW), die dit paarse kabinet in het regeerakkoord is overeengekomen. Gisteren maakten ministers Wijers en Sorgdrager de eerste resultaten bekend van dit MDW-po.

Uit de brief van Linschoten blijkt dat het kabinet de aanbevelingen van de MDW-werkgroep Arbowet grotendeels overneemt. Deze werkgroep heeft aanbevolen werkgevers en werknemers in de individuele bedrijven veel meer verantwoordelijkheid te geven bij de invulling en uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid. Dit maakt een andere verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden noodzakelijk.

In de visie van het kabinet moeten er maatregelen worden genomen die op lange termijn leiden tot de situatie dat de overheid alleen nog verantwoordelijk is voor het stellen van een algemene zorgplicht, aangevuld met basisnormen voor de veiligheid en gezondheid; voor het behoud van een landelijke infrastructuur voor de arbozorg, waarbij de werkgever zich laat adviseren door asrbodiensten, en zijn beleid schriftelijk vastlegt in een risico-inventarisatie en -evaluatie; en tenslotte voor het houden van een toezicht.

Dit laatste kan in de vorm van strafrechtelijke sancties (in gevallen van acuut of ernstig gevaar voor de veiligheid of de gezondheid), de bestuurlijke boete (onder meer op overtreding van administratieve verplichtingen en het houden van toezicht op certificerende instanties door de Raad voor Certificatie.

Korte termijn

Deze wens is echter op dit moment nog niet te realiseren omdat er nog teveel belemmeringen worden opgeworpen door de Europese regelgeving.

Om desondanks nu al te ke komen tot een verbetering van de Arbowetgeving stelt Linschoten, wederom in navolging van de werkgroep, een groot aantal wijzigingen en vereenvoudigingen voor.

Onder meer ke vervallen artikelen die betrekking hebben op de begeleiding van jeugdige werknemers, het instellen van een arbo-commissie, het voeren van werkoverleg, de opstelling van een arbo-jaarplan en – jaarverslag, het ziekteverzuimbeleid, het voorkomen van gevaar voor derden en de aanwijzing in geval van onvrede over arbo in het bedrijf. Daarnaast kan een aantal artikelen en bepalingen uit de Arbo-wet worden overgeheveld naar de nieuwe editie van het Bouwbesluit, bijvoorbeeld waar het de inrichting van gebouwen betreft. En de bestuurlijke boete kan nu al worden ingevoerd.

Ook ke activiteiten worden ondernomen, waarmee werkgevers en werknemers op de verbetering van de arbeidsomstandigheden worden gewezen. Gedacht wordt aan maatregelen op het vlak van certificering en normalisatie en de introductie van financiele prikkels. Overigens zullen deze en andere maatregelen worden genomen in aansluiting met de reeds ingevoerde Wet TZ/Arbo en het komende Arbeidsomstandighedenbesluit.

Linschoten benadrukt in zijn brief dat bij de uitwerking van de voorstellen aantasting van het beschermingsniveau op het terrein van arbo niet aan de orde is. Het gaat uitsluitend om een verbetering van het instrumentarium.

Reageer op dit artikel