nieuws

In Limburg onderzoek naar ontgronden en natuurpo

bouwbreed Premium

De provincie Limburg gaat onderzoek laten doen naar mogelijkheden voor ontgrondingen en natuurontwikkeling langs de Maas tussen Mook en Gennep. De resultaten van de studie worden eind dit jaar verwacht. Begin van uitvoering van plannen is voorzien voor medio 1996.

Het onderzoek maakt deel uit van het po ‘De Gebrande Kamp’ en wordt mede gefinancierd door Rijkswaterstaat, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en een aantal ontgrondingsbedrijven.

De studie vloeit voort uit het streekplan voor Noord- en Midden Limburg. Daarin is ‘De Gebrande Kamp’ aangewezen als gebied voor ecologische ontwikkeling.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat natuurontwikkeling goed te combineren is met kleiwinning in het winterbed van de Maas. Het nu uit te voeren onderzoek moet concreet maatregelen opleveren om de natuur ontwikkeling te realiseren.

Volgens gedeputeerde staten van Limburg is het niet uitgesloten dat natuurontwikkeling kan plaatsvinden zonder combinatie met klei- of wellicht zandwinning: “Misschien zal nog de meeste natuur zich zonder ontgrondingen ke ontwikkelen.”

Natuur kans geven

– het verleden heeft al kleiwinning plaatsgevonden, waardoor in het landschap ‘bakken’ ontstonden: verlaagde terreinen met steile randen en slechte (want natte) landbouwgronden. Daarom is besloten de natuur in het gebied een kans te geven: “Gaandeweg zal een aantrekkelijk natuurgebied ontstaan van uiteindelijk ruim 100 ha.”

Volgens GS “laat het gebied zich vergelijken met ‘De Gelderse Poort’ bij Nijmegen, een door de rivier gedomineerd landschap met struwelen, bossages en nevengeulen”.

Het te verrichten onderzoek beperkt zich niet tot natuurontwikkeling en ontgrondingen, maar betreft “de gehele ruimtelijke herinrichting van het gebied”. Ook wordt de overstromingsproblematiek in de studie betrokken.

Dit jaar legt het waterschap in het gebied kades aan, waarvoor de klei in de omgeving van de Tielebeek zal worden gewonnen. “Als resultaat van deze winning zullen misschien al dit jaar in het gebied de eerste aanzetten van nieuwe natuur te zien zijn”, menen GS.

Ontgrondingenplan

Eventuele plannen zullen door de provincie worden meegenomen in het al aangekondigde nieuwe ontgrondingenplan. De procedure voor de opstelling daarvan voorziet in een ruime inspraak voor de bevolking. Het ontgrondingenplan wordt in de loop van 1996 vastgesteld en zal ongetwijfeld ook aanleiding geven tot aanpassing van bestemmingsplannen.

Uitvoering van het natuurontwikkelingspo ‘De Gebrande Kamp’ zal volgens GS overigens geruime tijd in beslag nemen. Dit omdat landbouwgronden dienen te worden verworven en bovendien de kleiwinning relatief veel tijd in beslag neemt.

Reageer op dit artikel