nieuws

Duin- en Bollenstreek voor woningbouw op slot

bouwbreed

Gemeenten in de Zuidhollandse Duin- en Bollenstreek hoeven niet te vrezen voor een grootschalige verstedelijking. Sterker nog, er moeten juist harde grenzen aan de woningbouw worden gesteld. In het kader van de Vinex mag alleen Voorhout nog 2000 huizen bouwen en dan houdt het voor de streek op.

Dit staat in het concept ‘Pact van Teylingen’ dat door de projectgroep ‘Toekomst Duin- en Bollenstreek’ is vastgesteld.

In deze pogroep hebben naast gemeenten en provincie Zuid-Holland, bollen- en bloementelers, vertegenwoordigers van de veehouderij, toeristische sector, natuur- en milieuverenigingen en het hoogheemraadschap zitting.

De pogroep buigt zich, zoals de naam wellicht al doet vermoeden, over de toekomst van de Duin- en Bollenstreek. Dit is noodzakelijk omdat er voor woningen en bedrijven meer claims zijn dan er ruimte voorhanden is.

Een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak is noodzakelijk. Deze moet uiteindelijk resulteren in een set van afspraken, onder de noemer ‘Pact van Teylingen’, (verwijzend naar het plaatsje Teylingen in de Duin- en Bollenstreek) tussen alle deelnemende partijen.

Woningbouw

Een heet hangijzer in de regio is de woningbouwopgave. Zo baarde bijvoorbeeld de nota ‘Keuzevarianten’ van de provincie Zuid Holland twee jaar geleden de nodige opzien.

In de provinciale nota werd een verstedelijking van 27000 woningen in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek voor mogelijk gehouden. Voor de Duin- en Bollenstreek betekende dit een woningbouwopgave van 22.500 woningen waarvan 3500 binnen de gemeentegrenzen.

Binnen de pogroep wordt hier nu resoluut van afgeweken. De Bollenstreek moet de Bollenstreek blijven en waar nodig worden verbeterd.

Unaniem zegt de pogroep nu te kiezen voor het behoud en verbetering van het afwisselende landschap, dat zo karakteristiek is voor de streek. Daarbij wordt gekozen voor een “vitaal en duurzaam” bollencomplex met daarin een belangrijke rol voor het toerisme. “Een grootschalige verstedelijking is voor de pogroep niet aan de orde. Buiten de 2000 Vinex-woningen in Voorhout komt er geen woningbouwopvang meer in de streek van andere regio’s. De woningbouw voor de streek zelf zal na 2005 alleen nog binnen de bestaande dorpen ke plaatsvinden”, aldus de pogroep in het concept ‘Pact van Teylingen’.

Bedrijfsterreinen

Voor wat betreft de bedrijfsterreinen wordt gesteld dat deze in de eerste plaats ruimte moeten bieden aan bedrijven die verband houden met het ‘bollencomplex’.

Verder vindt de pogroep dat er maatregelen moeten komen om het landschap te verbeteren. Zo moeten gemeenten en provincie in de visie van de pogroep meer gaan doen aan het handhaven van de bestemmingsplannen om te voorkomen dat het open gebied met bedrijfsgebouwen en schuren dichtslibt.

Het nu overeengekomen concept-‘Pact van Teylingen’ zal door de leden van de pogroep aan hun achterban worden voorgelegd. Bedoeling is dat in december een breedgedragen ‘Pact van Teylingen’ kan worden gepresenteerd.

De aanbevelingen hierin worden vervolgens meegenomen in de opstelling van het ontwerp-streekplan West.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels