nieuws

Asfaltmenginstallatie weer terug naar aardgas

bouwbreed Premium

De asfaltmenginstallatie van Schagen Zwolle BV behoort sinds enkele dagen, wat de uitstoot van afvalgassen betreft, tot de schoonsten in Nederland. De realisatie daarvan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen bedrijf en de diverse overheden.

Schagen Zwolle BV is een sinds 1951 te Hasselt gevestigd Aannemings- en wegenbouwbedrijf. Het is een onderdeel van de Schagen Holding en hoewel actief in heel Nederland heeft het bedrijf een sterk regionaal karakter. Het aktiviteitenpakket van Schagen Zwolle BV omvat de produktie van asfalt en de aanleg van asfaltwegen; aanleg van betonverhardingen; aanleg van klinkerverhardingen en rioleringen en de uitvoering van grond- en civieltechnische werken.Bij Schagen Zwolle BV zijn ruim 200 man werkzaam.

Installatie

De asfaltmenginstallatie was oorspronkelijk een gasgestookt type. Ten tijde van de ‘energiecrisis’ waarbij men zoveel mogelijk trachtte te komen tot een diversificatie van brandstoffen, werd de installatie omgebouwd van een aardgasgestookte tot een bruinkoolgestookte molen.

Afgezien van een hinderlijke rookemissie zorgde deze configuratie voor een uitworp op jaarbasis van stikstofdioxiden van 5,5 ton, zwaveldioxyde van 2 ton en een fijnstofuitstoot van 2 ton. Al met al waarden die hedentendage onacceptabel zijn.

Onderzoek

In nauwe samenwerking met de milieu-gedeputeerde H.J.M.Kemperman van de provincie Overijssel werd in 1992 door Schagen Zwolle BV een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de (terug)ombouw naar aardgas. Al spoedig bleek dat de kosten die hiermee gemoeid waren zeer aanzienlijk zouden zijn. Omdat, naar de mening van provinciale staten, deze kosten redelijkerwijs niet geheel voor rekening van het bedrijf behoorden te blijven werd kontakt opgenomen met het ministerie van VROM over een schadevergoeding.

Dit verzoek werd in 1994 positief beoordeeld waarna de vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer kon worden aangescherpt. Daarin werd bepaald dat met ingang van dit jaar de installatie moest worden omgebouwd op aardgas. Daarnaast werd een verbetering van de gasreiniging voorgeschreven waardoor de installatie zou voldoen aan de eisen van de jaren negentig. E.e.a. paste tevens in het plan van Schagen Zwolle BV. om te komen tot een beheerste werkwijze die minimale hinder voor het milieu oplevert en die zal moeten resulteren in een gecertificeerd milieuzorgsysteem dat geintegreerd wordt met het ARBO- en kwaliteitszorgsysteem.

Ombouw

Tijdens de ombouw is de molen omgevormd van een bruinkoolgestookte tot een aardgasgestookte installatie waarbij het natte stoffilter is vervangen door een doekenfilter.

Daarnaast is door middel van een ingenieus systeem een oplossing gevonden om de schadelijke afgassen welke worden gevormd tijdens het hergebruik van oud asfalt te elimineren. Als gevolg van deze maatregelen is de uitstoot van vervuilende stoffen zeer sterk verminderd.

Zo is de uitstoot van zwaveldioxyde tot vrijwel nul teruggebracht terwijl de uitstoot van verbrande stikstof is teruggebracht tot een getal dat ruim onder de hedendaagse norm ligt.

Tijdens de officiele ingebruikstelling, die werd verricht door milieu-gedeputeerde Kemperman kon met enig recht worden gesteld dat de nieuwe installatie van Schagen Zwolle BV tot de schoonsten in zijn soort in Nederland behoort.

De vernieuwde asfaltmenginstallatie van Schagen Zwolle BV te Hasselt behoort, na ombouw op aardgas, tot de schoonsten in Nederland.

Reageer op dit artikel