nieuws

Tommel verwacht flinke tijdwinst bij Belstato

bouwbreed

De inhaaloperatie in de stadsvernieuwing op basis van de nota Belstato zal niet pas in 2005, maar al in 2000 ke worden afgerond. Die verwachting sprak staatssecretaris Tommel uit in een debat met de Vaste Kamercommissie voor VROM.

De commissie debatteerde gisteren met de bewindsman over de onderzoeksopzet voor het zogeheten IJkmoment Belstato 1997. Dit ijkmoment werd in 1993 afgesproken in een overleg tussen de Kamer en toenmalig staatssecretaris Heerma over de verdeling van de rijksbijdrage in de stadsvernieuwing. In totaal betreft het hier een bedrag van – 11 miljard in de periode 1990-2005.

Er viel in 1993 nogal wat kritiek te beluisteren op de wijze waarop de gelden waren verdeeld. Met name werd getwijfeld aan de juistheid van de behoefteramingen, die aan de verdeling ten grondslag lag. Zo werd bezwaar gemaakt tegen de koppeling van de stadsvernieuwingsopgave aan de grens van 100.000 inwoners; en de 23 middelgrote gemeenten wezen op de veronachtzaming van de kosten voor bodemsanering.

De twijfel aan de ramingen was reden voor Heerma om een ijkmoment voor te stellen: in de periode tot 1997 zal worden onderzocht hoe de ontwikkelingen zijn in de stadsvernieuwing. Naar aanleiding van de uitkomst van dat onderzoek zullen de ramingen worden aangepast, en wordt vervolgens de rijksbijdrage indien nodig verhoogd en indien mogelijk verlaagd, om uiteindelijk over de gemeenten te worden verdeeld.

Verkenningen

Tommel onderschrijft deze uitgangspunten maar heeft ook, zo blijkt uit zijn onderzoeksopzet, de doelstelling van het ijkmoment verbreed. Hij stelt voor om niet alleen de resterende stadsvernieuwingsopgave maar tevens de ontwikkeling op aanpalende terreinen van de stadsvernieuwing in kaart te brengen via de zogeheten omgevingsverkenningen.

Daarbij gaat het ondermeer om het grote-steden-beleid, de werkgelegenheid, inkomensontwikkeling in stadsvernieuwingsgebieden, beheer en onderhoud na stadsvernieuwing, de situatie in de naoorlogse wijken en de effecten van Vinex op bestaand stedelijk gebied.

De Kamer bleek tevreden met de door Tommel gekozen aanpak. Verrassing was er over zijn mededeling dat er zo’n vijf jaar tijdwinst kan worden geboekt bij de huidige inhaalslag conform Belstato. Oorspronkelijk was het einde van Belstato voorzien in 2005, maar “het tempo waarin de gelden ter beschikking komen geeft mijn aanleiding te denken dat de operatie al in 2000 kan worden afgerond”, zo verklaarde de staatssecretaris.

Hij zei verder niet te verwachten dat de conclusie van het ijkmoment zal zijn dat er geld bij moet. “Op dit moment is er geen reden te twijfelen aan de juistheid van de – 11 miljard.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels