nieuws

Maastricht wil stevige discussie over Vinex-taak

bouwbreed Premium

De gemeente Maastricht wil met rijk en provincie “een fundamentele discussie” over de Vinex-taak tot 2005. Tot dat jaar moeten totaal 8000 woningen worden gebouwd in binnenstedelijk gebied. De ruimte daartoe is er wel, maar de beschikbaar gestelde budgetten zijn volgens B en W “volstrekt onvoldoende om de compacte-stad-gedachte te blijven waarmaken”.

Ze doen die ontboezeming in het concept ‘Meerjarenplan Bouwen en Wonen’ dat op 4 juli door de gemeenteraad wordt behandeld. In die notitie worden de financiele randvoorwaarden voor het uitvoeren van de bouwopgave binnen de compacte-stad-gedachte ontoereikend genoemd.

Maar de gram van het Maastrichtse college betreft ook de drastische kentering in het rijksbeleid op gebied van de volkshuisvesting: “Ontwikkelingen werden gekenmerkt door welluidende begrippen als decentralisatie, deregulering, regionalisering en verzelfstandiging. Deze termen bleken in de praktijk nauwelijks de lading te dekken, maar dienden vooral als dekmantel voor de rode draad in het rijksbeleid, namelijk die van bezuinigingen. De snelheid waarmee de rijksbegroting op het gebied van volkshuisvesting is gesaneerd, is nog op weinig vakgebieden vertoond.”

Nog wel thema

Dat volkshuisvesting op landelijk niveau inmiddels bijna geheel van de politieke agenda is verdwenen, betekende niet dat “het vakgebied geen thema meer was. Integendeel, daar waar het rijk zich terugtrok zochten en zoeken andere partijen hun nieuwe plaats en zonodig naar andere wegen om hun traditionele rol te blijven waarmaken. Het gehele veld is fors door elkaar geschud en er is een nieuw, nagenoeg subsidieloos kader waarbinnen geopereerd moet worden: nieuwe ronde, nieuwe kansen.”

Volgens B en W legt het meerjarenplan “een basis om ook in een subsidieloos tijdperk van bouwen en wonen adequate oplossingen te bieden voor alle groepen in de woningmarkt”.

In Maastricht zal tot de eeuwwisseling het accent nog liggen op bouw van grondgebonden woningen. Daarna verschuift de vraag meer naar gestapelde woningen, met name in het binnenstedelijke gebied. Bouwen moet vooral geschieden in de duurdere prijsklasse. In de goedkope sociale huursector is namelijk in absolute zin geen sprake meer van een woningtekort. Het probleem is echter dat die goedkope woningen vaak bezet worden door mensen met relatief hoge inkomens.

Compacte stad

De gedachte van “een compacte stad in een weids landschap” wordt volgens B en W “nog steeds allerwegen omarmd”. In Maastricht echter zijn de mogelijkheden voor grotere uitbreidingen aan de buitenkant van de stad nagenoeg uitgeput. De vraag is dan of door sanering en reconstructie voldoende binnenstedelijke locaties ontwikkeld worden, afgezet tegen de totale woningbouwopgaaf. Dit mede met het oog op de voorspelde verschuiving in de vraag van eengezinswoningen in uitlegwijken naar gestapelde woningen in binnenstedelijk gebied.

In principe hoeven er dan geen problemen te zijn. Een analyse leert dat in absolute zin voldoende binnenstedelijke locaties aanwezig zijn om de taakstelling van 8000 woningen tot 2005 waar te maken.

“De doelstelling om al die, vaak dure locaties met een veelal complexe milieuproblematiek naast moeilijke aspecten qua infrastructuur, mobiliteit en openbaar vervoer, in het binnenstedelijk gebied tot ontwikkeling te brengen, vergt een uiterste inspanning”, aldus B en W.

Meer geld nodig

Erg optimistisch over de feitelijke realisering zijn ze niet. Ruimte mag dan geen probleem zijn, geld daarentegen wel. Op dat punt krijgt het rijk er van langs: “De voorlopige financiele uitkomsten van de Vinex-discussie zijn ronduit teleurstellend. Ook in samenhang met de stadsvernieuwingsmiddelen zijn de ter beschikking gestelde budgetten volstrekt onvoldoende om de compacte-stad-gedachte waar te maken.”

Vandaar dat ze een “fundamentele discussie” aankondigen met rijk en provincie. Want volgens het college “is het evident dat, gezien de complexiteit van de problematiek, nog een fors beroep wordt gedaan op de hogere overheid om de Vinex-operatie tot een goed einde te brengen”.

Reageer op dit artikel