nieuws

Bemiddelaars zetten aanval in op NVM

bouwbreed

“De NVM-en LMV-makelaars sjoemelen, ondanks de gedragscode, door voor eigen rekening onroerend goed aan te kopen en vervolgens weer te verkopen. De gedragscode van de NVM moet daarom worden herzien. Verder dient ook de kartelvorming van de NVM te worden aangepakt en moet er een branche brede vastgoedinformatie-uitwisselingssysteem op touw worden gezet.” De NVM reageert vrij laconiek op deze kritiek de VBO. De verwijten zijn achterhaald, zo vindt de makelaarsorganisatie.

De Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) vierde afgelopen vrijdag in Maastricht haar tien-jarig bestaan. De vereniging met 380 leden en een marktaandeel van 17 procent in de vastgoedbranche, greep het jubileum aan om eens fors uit te halen naar de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de Landelijke Makelaarsvereniging (LMV).

VBO-voorzitter Schelte Wind riep voor wat betreft het voor eigen rekening kopen en verkopen van onroerend goed het rapport ‘Onroerend Goed en Crimineel Geld’ van de Dienst Centrale Recherche van de gemeentepolitie Amsterdam in herinnering. Daarin wordt onder andere geconstateerd dat er door makelaars en bemiddelaars voor eigen rekening onroerend goed wordt gekocht en weer doorverkocht. In de gedragscode van de NVM en LMV wordt de leden dergelijke praktijken verboden, tenzij de aankoop voor eigen rekening gebeurt ten behoeve van de pensioensopbouw.

“In dit onderzoeksrapport”, zo benadrukte Wind, “wordt letterlijk gesteld, en ik citeer: ‘ons is door verschillende bronnen verzekerd dat ook leden van de NVM en LMV voor eigen rekening handelen en niet voor de opbouw van hun pensioen’.”

Een uitermate slechte zaak, zo vindt de VBO voorzitter : “Uit het oogpunt van consumentenbescherming heeft de VBO aangedrongen de makelaar/bemiddelaar, die een economisch eigenbelang heeft bij een zaak, wettelijk te verplichten een en ander voor de aanvang van de onderhandelingen schriftelijk aan de andere partij mede te delen. De VBO-leden hebben zichzelf krachtens de VBO-gedragscode, hieraan al verbonden. Bovendien dienen VBO-leden hun persoonlijk belang, in voorkomende gevallen, duidelijk in de koopakte tot uitdrukking te brengen op straffe van een tuchtrechtelijke sanctie.”

Wetsvoorstel

Een voorstel van de VBO om dit in een wetsvoorstel vast te leggen is niet overgenomen, wat door Wind als “jammer” wordt bestempeld. “Vooral omdat het duidelijkheid schept en het gesjoemel door bijvoorbeeld stromannetjes in te schakelen of via bv’s bepaalde constructies te bedenken, zoals dus nu gebeurt, waarbij het eigen belang wordt verdoezeld.”

De VBO zegt zich overigen gesteund te zien door de aanbeveling in hetzelfde onderzoeksrapport van de Amsterdamse politie dat de NVM en LMV de gedragscode schrapt en de VBO-bepaling overneemt. “Met andere woorden, de feiten open en eerlijk, contractueel, op tafel en je niet verschuilen achter een erecode, die, indien je niet uitkijkt een papieren tijger blijkt te zijn.”

De tweede aanval richting NVM betrof de kartelvorming waaraan volgens Schelte Wind de Nederlandse Vereniging van Makelaars zich schuldig maakt. Volgens Wind blijkt dit ook duidelijk uit het artikel ‘Gebrek aan marktwerking in de makelaardij’ van dr. H.P. van Dalen, van het Onderzoekscentrum Financieel Economisch beleid van de Rotterdamse Erasmus Universiteit. De bemiddelingsmarkt wordt volgens Van Dalen gedomineerd door het NVM-kartel en kan door de consument pas worden doorbroken wanneer het onder andere toegang tot een algemeen marktinfornmatiesysteem afdwingt. Het is juist dit laatste wat, aldus Wind, de VBO nastreeft: een branchebreed vastgoed marktinformatie-uitwisselingssysteem. “Helaas”, zo voegt Wind er aan toe, “verbiedt de grootste makelaarsorganisatie tot nu toe haar leden projecten uit te wisselen via een branche-breed systeem. Ook het eigen uitwisselingssysteem van de NVM is niet toegankelijk voor andere branchegenoten of consument.” Schelte Wind vroeg zich dan ook hardop af of de minister van Economische Zaken, Wijers, maatregelen treft om dergelijke terreinafbakening te doorbreken.

In een reactie stelt NVM-woordvoerder Thijs Stoffer dat voor wat betreft het politierapport de zaken genuanceerder liggen. “Ook de bemiddelaars maken zich er schuldig aan. Wij als NVM blijven tegen het handelen van eigen onroerend goed. Gebeurt dat wel dan worden leden uit de organisatie geschrapt. Volgens Stoffer is dat in een “paar” gevallen reeds gebeurd. Over het branche-brede informatiesysteem stelt de NVM-woordvoerder vast dat “wij een uitermate goed systeem hebben maar dat is alleen voor leden. Daarmee ke wij ons ook onderscheiden. Maar ik kan mij wel voorstellen dat een kleine organisatie als het VBO moeite heeft met het opzetten van een dergelijk systeem. Verder is het artikel van Van Dalen achterhaald.”

Reageer op dit artikel