nieuws

Partijen komen uta-cao voor twee jaar overeen

bouwbreed Premium

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw hebben niet meer dan twee sessies nodig gehad om een principe-akkoord over een tweejarige uta-cao te bereiken. De nieuwe cao kent een terugwerkende kracht tot 1 maart j.l. en geldt tot en met 28 februari 1997.

Onderhandelaars hadden het niet zo moeilijk nu tijdens deze onderhandelingen er niet gesproken behoefde te worden over de mogelijkheden tot en kosten van vervroegd uittreden. Eerder dit jaar werd daartoe al een aparte cao overeengekomen.

Bovendien werd afgesproken slechts over hoofdpunten met elkaar van gedachten te wisselen. Dat resulteerde voor wat de salarissen betreft in de volgende overeenkomst: per 1 juli a.s. komt er een loonsverhoging van 2%, gevolgd door een van 1% per 1 januari 1996, nogmaals 1% per 1 juli 1996 en een laatste 1% per 1 januari 1997.

Als werknemers de wens daartoe kenbaar maken, zullen werkgevers, zo is afgesproken, hen een spaarloonfaciliteit in het vooruitzicht stellen.

Projectleiders

Bevordering van de werkgelegenheidsdoelstellingen, zoals die werden afgesproken in de uta-cao 93/95 werd opnieuw overeengekomen omdat daarvan te weinig is terecht gekomen. Toen werd afgesproken dat men zich sterk zou maken om vijftig langdurig werklozen, vijftig allochtonen en veertig gedeeltelijk arbeidsgeschikten in de uta-sector aan werk te helpen.

Om dat nu wel gerealiseerd te ke krijgen worden voor de duur van twee jaar twee begeleiders op dit po gezet. Nog niet helemaal zeker is op welke voorwaarden deze twee begeleiders aan het werk zullen gaan, maar niet is uitgesloten dat ze gaan werken onder auspicien van de stichting Bouw-Vak-Werk, die ook de werkgelegenheid van bouwplaatspersoneel namens partijen behartigt.

Verder zijn partijen overeen gekomen dat wao’ers zowel in december van dit jaar als in december 1996 een eindejaarsuitkering krijgen ter hoogte van f. 900 bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Werkgevers wensten niet dat er ten aanzien van overwerk nieuwe afspraken zouden worden gemaakt. Beperking daarvan door het laten compenseren in vrije tijd of door extra hoge betalingen per uur te bedingen zijn daardoor uitgebleven. Wel is de mogelijkheid geopend via aanpassing van artikel 9a van de uta-cao deeltijdarbeid te regelen. Op een verzoek daartoe door de werknemer moet deeltijdarbeid ke worden vastgesteld ”mits het bedrijfsbelang zich daar niet tegen verzet”.

Detachering

Hoewel de vut-problematiek niet aan de orde was, is bepaald dat werkgevers gedurende de looptijd van deze cao per jaar een bijdrage van 0,3% gaan betalen om van het huidige omslagstelsel geleidelijk te ke overgaan op een kapitaaldekkingssysteem, waardoor de vut-rechten ook individueel ke worden opgebouwd.

Wijzigingen in het aantal vakantiedagen of roostervrije dagen zijn niet aan de orde geweest. Wel zullen de reiskostenvergoedingen aan het algemene prijspeil worden aangepast.

Werkgevers zullen nog bekijken of ten aanzien van detachering een zelfde formulering kan worden gevolgd als die in de jongste bouwcao is opgenomen. Die komt er op neer dat in Nederland gedetacheerde uta-werkers, in dienst van een buitenlandse onderneming, na een maand onder de Nederlandse uta-cao gaan vallen.

Reageer op dit artikel