nieuws

Milieubrochure is toch niet ‘misleidend’

bouwbreed Premium

De brochure ‘Milieupakket Woningbouw’ is niet misleidend waar het de informatie over bouwmaterialen betreft. Dat oordeelt het College van Beroep van de Stichting Reclame Code. Met deze beslissing maakt het de uitspraak ongedaan van de Reclame Code Commissie (RCC), die eerder het hele hoofdstuk over bouwmaterialen in de brochure misleidend noemde.

De brochure werd uitgegeven door een aantal milieuorganisaties, bouwbonden van FNV en CNV en de Woonbond. In de publikatie wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het gebruik van bepaalde produkten te beperken danwel te vermijden vanwege hun milieubelastende effecten. Er was vooral een kritische stellingname ten aanzien van onder meer tropisch hardhout, pvc en beton.

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) trok bij de RCC aan de bel. Die vond de oproep om bepaalde materialen te mijden “te absoluut”. Zes aanbevelingen werden door de commissie tenslotte “misleidend en dus in strijd met de reclamecode” genoemd.

Hoger beroep

De samenstellers van de brochure tekenden tegen dat besluit beroep aan. En kregen gelijk. Het College van Beroep meent dat “over de vraag welke maatregelen ter verwezenlijking van het streven naar duurzaam bouwen zouden moeten worden genomen aanzienlijke verschillen van inzicht bestaan”.

Daarvoor worden twee oorzaken genoemd: “verschillende en naar de stand van de wetenschap niet zelden wisselende beoordeling en waardering van de milieurisico’s die aan het gebruik van bepaalde materialen, stoffen, produktiemethoden en wijzen van afvalverwerking zijn verbonden. En wezenlijk andere afwegingen van (mogelijke) milieubelangen ten opzichte van economische belangen”.

Dat geeft het College van Beroep aanleiding tot een andere kijk op de zaak dan de RCC: “Aangenomen mag worden dat de lezers van een brochure als de onderhavige althans enige kennis dragen van deze tegenstellingen en van de (mogelijke) invloed die deze hebben op (de formulering van) milieuadviezen als die waarop de klacht betrekking heeft en die adviezen dan ook niet zonder meer kritiekloos zullen zullen overnemen. Tegen deze achtergrond gezien kan niet gezegd worden dat de appellanten zich in de brochure hebben schuldig gemaakt aan misleiding in de zin van de Nederlandse reclamecode.”

Onthutst

Het NVTB is onthutst over die uitspraak. “Het College van Beroep onttrekt zich daarmee aan zijn verantwoordelijken voor toetsing van dergelijke ideele reclame en legt de beoordeling ervan neer bij de lezers van de brochure. Die lezers moeten maar voldoende kennis beschikbaar hebben om te beoordelen of de inhoud van dit soort brochures al dan niet onzin is, gezien in het licht van wetenschappelijke ontwikkelingen en eventuele ecologische en economische belangen meewegende”, aldus het NVTB.

Het gevolg is volgens het verbond dat “de Stichting Reclame Code over een reclame-uiting die ongenuanceerde en op plaatsen zelfs evident onjuiste uitspraken bevat, niet langer aangesproken kan worden De lezer moet zelf maar uitmaken wat wel of niet misleidend is”.

Samenwerking

Een woordvoerder van de Bouw- en Houtbond FNV is niet verbaasd over het feit, dat de beslissing van de RCC in hoger beroep vernietigd is. “We zijn altijd overtuigd geweest van ons gelijk, omdat de uitspraken die we in de brochure doen wetenschappelijk onderbouwd zijn”, verklaart hij.

De grote winst van het hoger beroep-vonnis is volgens hem dat “het NVTB ons niet langer kan verbieden wetenschappelijk onderbouwde uitspraken te doen over de milieubelasting van materialen”.

Hij hoopt dat naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de brochure met het NVTB een betere vorm van samenwerking kan worden gevonden om te komen tot “een constructief milieubeleid”, dan elkaar voor de rechter te ontmoeten: “Wij zoeken die samenwerking graag.”

Reageer op dit artikel