nieuws

Binnen een jaar helft van branchegenoten verenigd Schilders verst met erkenningsregeling

bouwbreed

De wens om zich te ke onderscheiden van concurrenten heeft 2000 schildersbedrijven er binnen een jaar tijd toe gebracht zich aan te sluiten bij de Stichting Erkenningsregelingen voor het Afwerkingsbedrijf (STAF). De activiteiten van deze stichting, die op initiatief van de federatie van ondernemers in deze branche FOSAG de werkzaamheden uitvoert, heeft ook tot een sterke toename van het ledenaantal van deze maatschappelijke organisatie geleid.

Tijdens de algemene ledenvergadering van FOSAG, die vandaag zal worden gehouden om de leden in staat te stellen zich uit te spreken over het principe-akkoord over de cao, zal de 2000ste erkenning worden uitgereikt.

De schildersbedrijfstak blijkt verreweg het grootste succes te hebben bij de opzet van een erkenningsregeling. Snel nadat bekend werd dat de bestaande Vestigingswetgeving drastisch zou worden aangepast heeft men in deze branche de koppen bij elkaar gestoken omdat men er nogal wat oneerlijke concurrentie van verwachtte.

De wettelijke vereisten voor uitoefening van het schildersbedrijf zullen namelijk per 1 januari a.s. sterk zijn verminderd. Alleen de eis dat men over ‘algemene ondernemersvaardigheden’ moet beschikken, is voldoende om de concurrentie met bestaande schildersbedrijven aan te gaan.

Voorwaarden

Eisen van vakbekwaamheid om het schildersvak uit te oefenen worden in het geheel niet meer gesteld. En voor de uitoefening van het behangersbedrijf en het glaszetbedrijf zijn in het geheel geen wettelijke vereisten meer terug te vinden.

Een en ander leidde tot de opzet van een Erkenningsregeling voor zowel het schilders-, behangers- als glaszetbedrijf. Om die erkenning te ke krijgen zullen bedrijven moeten ke aantonen aan de eisen van handelskennis en vakbekwaamheid, zoals die in de huidige vestigingswet bedrijven zijn gesteld, te voldoen. Tevens dient men verklaringen van betalingsgedrag te ke overleggen van de Inspecteur Loonbelasting en bedrijfsvereniging, waaruit blijkt dat men aan de betalingsverplichtingen voldoet. En als men als bedrijf glas plaatst dient dat te geschieden volgens de daartoe opgezette NEN-normen.

Een onafhankelijk bureau beoordeelt of een bedrijf aan deze voorwaarden voldoet en controleert dan elk jaar opnieuw. Controleurs van de stichting TechCon bezoeken voorts bedrijven en objecten om te ke nagaan of aan de bestaande NEN-normen voor het plaatsen van glas is voldaan.

Geschillencommissie

Daarmee is een erkend schildersbedrijf in spe er nog niet. Zo dient men ook de algemene consumentenvoorwaarden te hanteren, die in samenwerking met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis zijn opgesteld. Die voorwaarden voorzien o.a. in het feit dat mogelijke geschillen die tussen opdrachtgevende consument en uitvoerende schilder ke ontstaan, aanhangig ke worden gemaakt bij de Stichting Geschillencommissie. De uitspraken van die stichting, bestaande uit vertegenwoordigers van FOSAG, de consumentenorganisaties en een onafhankelijke voorzitter, moeten door het Erkend bedrijf worden nagekomen op straffe van royement. In dit uitzonderlijke geval zorgt de branche-organisatie FOSAG dat de uitspraak alsnog wordt nagekomen.

Ledentoeloop

Inmiddels hebben zich al weer meer dan 2000 schildersbedrijven aangemeld om in aanmerking voor erkenning te komen. Nagegaan wordt of door hen aan alle voorwaarden wordt voldaan. Voor het merendeel zal dat zeker het geval zijn.

Volgens een woordvoerder van FOSAG zijn er ongeveer 4500 rechtmatig gevestigde schildersbedrijven. Daarvan zijn er zo’n 3300 lid van de federatieve ondernemersorganisatie.

En hoewel het lidmaatschappij van FOSAG geen voorwaarde is om tot de rij van Erkende schildersbedrjven toe te ke treden, heeft deze activiteit van STAF er toch toegeleid dat binnen de kortste keren FOSAG 350 nieuwe leden kon inschrijven.

Reageer op dit artikel