nieuws

Amper sprake van illegale export bouw- en sloopafval

bouwbreed

Er is niet structureel maar slechts incidenteel sprake van illegaal transport van bouw- en sloopafval tussen Belgie en Nederland. Er is dan ook geen enkele aanleiding de huidige opsporingsmethode aan te passen of te intensiveren.

Dat antwoordt minister De Boer op Kamervragen van Van den Berg (SGP). Het SGP-Kamerlid wilde van De Boer onder andere weten of er door Belgie en Nederland verschillend wordt omgegaan met het grensoverschrijdend transport van bouw- en sloopafval tussen beide landen.

De minister erkent dat hier inderdaad sprake van is. De problemen vloeien vooral voort uit de verschillen in interpretatie van de Europese Verordening voor Grensoverschrijdend Transport van Afvalstoffen. In deze verordening worden afvalstoffen verdeeld over groene, oranje en rode lijsten.

Toestemming

De groene lijst bevat afvalstoffen die zonder meldings- of toestemmingsprocedure te hebben doorlopen mogen worden getransporteerd, voor oranje en rode afvalstoffen geldt respectievelijk een meldings- en toetsingsplicht.

Bouw- en sloopafval staat als mengsel niet op de lijsten vermeld. Dat betekent dat er een toestemmingsprocedure moet worden doorlopen, om het afval de grens over te brengen. Nederland laat die procedure echter achterwege, wanneer het mengsel bestaat uit afvalstoffen die op de groene lijst staan. In de praktijk komt dat neer op bouw- en sloopafval dat bestaat uit beton- en baksteen-granulaat.

In Belgie geldt de toestemmingsprocedure wel. Als dit land dus geen toestemming geeft voor transport, dan is uitvoer van bouw- en sloopafval niet mogelijk.

Voor mengsels van bouw- en sloopafval met zeefzand geldt de rode-lijst-procedure, en moet dus toestemming worden verkregen voor uitvoer. Er is echter geen enkel bedrijf dat toestemming heeft om dergelijk afval te exporteren. Mocht transport van het afval toch plaatsvinden dan handelt men illegaal, aldus De Boer.

Zij deelt de opvatting van Van den Berg dat Nederlandse opdrachtgevers in overtreding zijn als zij hun bouw- en sloopafval laten verwijderen door een Belgische afvalverwijderaar, die niet beschikt over een ontheffing van het exportverbod. Ook is zij van mening dat hierdoor Nederlandse ondernemingen die zich richten op de bevordering van het hergebruik van bouw- en sloopafval worden geconfronteerd met oneerlijke concurrentie.

Proces-verbaal

Echter, er is geen sprake van dat dit op grote schaal gebeurt. Samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij is onderzocht hoeveel illegale transporten zich voordoen tussen Belgie en Nederland. Het aantal processen-verbaal dat tot nog toe is opgemaakt, is beperkt. Reden voor De Boer te spreken van incidenten: “naar de huidige inzichten kan niet van een structurele stroom gesproken worden”.

Extra maatregelen zijn op dit moment dan ook niet nodig. Wel wordt er door de Inspectie Milieuhygiene van VROM een onderzoek voorbereid naar puinbrekers. “Dit onderzoek”, aldus De Boer, “zal een meer gestructureerd inzicht geven in de wijze waarop met bouw- en sloopafval wordt omgegaan, zowel inzake de wijze waarop dit wordt aangeleverd als over de wijze waarop dit afval verwerkt wordt. Indien dit onderzoek aanleiding geeft tot de veronderstelling dat er op grotere schaal dan nu bekend sprake is van illegaal handelen dan zal dit aanleiding zijn voor intensivering van de handhaving.”

Reageer op dit artikel