nieuws

VNG laakt optimisme rijk over woningbouw

bouwbreed Premium

Uit de omvangrijke bouwproduktie die in 1994 is gerealiseerd en voor 1995 wordt verwacht moet niet de conclusie worden getrokken dat de problemen rond de woningbouw uit de wereld zijn. Dat zou verkeerd zijn, zo stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor VROM.

Aanleiding voor de brief vormt het debat tussen de Vaste Kamercommissie en minister De Boer over het ruimtelijk beleid, dat vandaag (maandag) wordt gevoerd.

De VNG blijkt het in grote lijnen eens te zijn met de keuze van De Boer voor een actualisatie van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra in plaats van het schrijven van een geheel nieuwe nota.

Ook onderschrijft men de conclusies die staatssecretaris Tommel trekt in zijn brief over de bouwlocaties, en waarin wordt gesteld dat het ergste tekort aan bouwlocaties voorbij is. Maar: “Wij stellen vast dat die conclusie niet zo gelezen mag worden dat er in de nabije toekomst geen problemen meer zijn.”

Want problemen zijn er wel degelijk. Niet alleen is er nog steeds sprake van een flink tekort aan locaties in de Randstadprovincies en de Brabantse Stedenring. ook moet worden geconstateerd dat de beschikbare locatiecapaciteit nog steeds is gerelateerd aan de woningbouwhoefte zoals die in de Vinex is geraamd. De nieuwe, en veel hogere woningbehoeftecijfers moeten hierin nog verwerkt worden.

Voorschot

Daar komt bij dat nu al een voorschot is genomen op locaties voor de toekomst, door de binnenstedelijke locaties eerder aan snee te laten komen. Daardoor zal er volgens de VNG na 1997 een veel groter tekort aan locaties optreden dan nu het geval is. “Als de Vinex-uitbreidingslocaties niet snel worden benut is dit naar voren halen (van de binnenstedelijke locaties, red.) slechts een tijdelijke verlichting omdat de ‘rek’ nu uit de bouwgrondcapaciteit is, terwijl de woningbehoeftecijfers groter zijn dan de taakstellingen.”

In dit verband heeft het volgens de VNG weinig zin te wijzen op een overschot aan locaties in de gebieden buiten de Randstad en de Stedenring. “Het uitwisselen van tekorten en overschotten is niet zomaar mogelijk. Het heeft dan ook geen zin om te stellen dat er landelijk gezien geen problemen zijn.”

De VNG stelt dan ook dat “de vooruitzichten voor de produktie, conform behoefte van bouwlocaties voor woningen en bedrijfsgebouwen in de komende periode veel te gunstig zijn ingeschat, met name voor de Randstad en de stedenring, waar de behoefte veel groter is dan de beschikbare locaties. Met de oplossing van de door ons in de nabije toekomst verwachte problemen dient reeds op korte termijn te worden begonnen.”

Grond

Nadrukkelijk wordt aandacht gevraagd voor de uitbreiding van het gemeentelijk instrumentarium ten behoeve van de aankoop en ontwikkeling van bouwgrond. Doordat in veel gemeenten de “particuliere grondhandel” is toegenomen, wordt de gemeentelijke regie bij de ontwikkeling van bouwlocaties ernstig bemoeilijkt en zijn de prijzen enorm gestegen. Het direct gevolg hiervan is dat er minder financiele ruimte is voor de realisatie van voldoende sociale woningbouw en voor de verhoging van de plankwaliteit.

De VNG bepleit daarom dat er haast wordt gemaakt met de invoering van het voorkeursrecht voor gemeenten, dat de nieuwe grondexploitatiebelasting nu snel bekend wordt gemaakt, en dat de Wet ruimtelijke ordening zodanig wordt aangepast dat er voor de grotere bouwlocaties een bundeling en versnelling van procedures kan worden bereikt.

Reageer op dit artikel